World of Tanks je týmová hra a klíčem k vítězství je týmová spolupráce. Vždy se ovšem najdou hráči, kteří porušují Pravidla hry. Z tohoto důvodu je ve World of Tanks automatický systém trestů za týmové poškození a týmová zničení.

Níže naleznete definice těchto výrazů.

Základní pojmy

Týmové poškození je definováno jako poškození způsobené spojeneckým vozidlům ochromováním a zničením v důsledku převrácení, utopení nebo shození z výšky. Sebepoškozování se nepovažuje za týmové poškození.

Týmové zničení je jakákoliv akce provedená hráčem, která způsobí zničení spojeneckého vozidla.

Hráč, jehož akce vedou k týmovému poškození či týmovému zničení, je považován za hráče ničícího spolubojovníky.

Ochromení

Převrácení

Utopení

Shození z výšky


Pravidla hry

Podle Pravidel hry (odstavec 4.02) je zakázáno poškozovat spojenecká vozidla či moduly spojeneckých vozidel, ochromovat spojence (týmové poškození) nebo ničit spojenecká vozidla (týmové zničení).

Jak týmová zničení ovlivňují váš tým

Poškození či zničení spojeneckých vozidel (ať už záměrné či neúmyslné) vyvolává v celém týmu nejen špatný pocit, ale má i nepříjemné následky:

 • Pokud hráč ničící spolubojovníky poškodí či zničí spojenecké vozidlo, získá nepřátelský tým početní výhodu.
 • Pokud systém hráče poškozujícího spolubojovníky zablokuje, ztratí spojenecký tým další vozidlo navíc.
 • Je-li ve vašem týmu hráč poškozující spolubojovníky, budou muset být ostatní členové týmu ve střehu a dávat si pozor jak na nepřátelskou, tak i spojeneckou palbu.

To vše značně snižuje šance vašeho týmu na vítězství.

Jak systém řeší týmová zničení

Ve hře existuje automatický systém trestů pro hráče ničící spolubojovníky. Systém byl do hry zaveden s účelem povzbudit hráče k tomu, aby dávali větší pozor na své spojence a co nejvíce se soustředili na cíl bitvy.

Hlavním účelem tohoto systému je včasné odhalení a potrestání hráčů ničících spolubojovníky a minimalizace následků týmových zničení. Systém byl spuštěn v aktualizaci 0.6.4 a neustále se zdokonaluje v souladu s narůstajícím počtem možných scénářů.

Obecné principy systému jsou popsány níže.

Jak systém sleduje hráče ničícího spolubojovníky

Systém ukládá o každém účtu následující informace:

Hodnocení (lokální a globální). Jedná se o proměnnou kvantitativní charakteristiku, která ukazuje úroveň důvěry systému, že se jedná o hráče ničícího spolubojovníky.

Lokální hodnocení je ukazatelem individuální bitvy, který obsahuje všechny akce provedené hráčem v dané bitvě.

Globální hodnocení je celkový počet týmových zničení způsobených hráčem ve všech bitvách.

Status (globální a lokální). Jedná se o kvalitativní charakteristiku, která vychází ze změn stávajícího hodnocení hráče. K účtu může být přiřazen jeden z následujících statusů:

 • „čistý“ (nejedná se o hráče ničícího spolubojovníky);
 • „v podezření“ (přezdívka zmodrá);
 • „hráč ničící spolubojovníky“.

Všechna hodnocení a statusy se aktualizují na základě různých akcí provedených hráčem během bitvy.

Lokální hodnocení může být ovlivněno jakoukoliv akcí provedenou v bitvě, která je považována za týmové poškození, a to včetně zatlačení do vody a ochromování spojeneckých vozidel.

Co není týmové poškození

Následující akce nejsou považovány za týmové poškození:

 • Poškození způsobené spojeneckému vozidlu s lokálním statusem „v podezření“ (přezdívka je modrá).
 • Sebepoškozování.

Kromě toho je systém v případě potřeby vypnut v režimech věnovaných specifickým herním akcím.

Vliv týmového poškození na hodnocení provinilce

Každé následné týmové poškození během jedné bitvy má větší vliv na hodnocení provinilce. Základní hodnota se násobí odpovídajícím ukazatelem následného spáchaného týmového poškození. Každé následné týmové poškození je potvrzením, že situace není náhodná a hráči by měl být udělen trest.

Ve zvláštních případech se mohou uplatnit faktory snížení či navýšení. Například faktor navýšení se uplatní, když je spojenec v nepřátelské základně.

Hráč, který během bitvy obdržel lokální status „v podezření“, je vizuálně označen spojeneckému i nepřátelskému týmu: přezdívka hráče je zvýrazněna modrou barvou, a to jak během bitvy, tak i v okně s výsledky bitvy. Standardní ukazatel nad tankem je modře zvýrazněn pouze během bitvy.

Výpočet trestu za týmová zničení

Systém potrestá jakékoliv porušení Pravidel hry. Bez ohledu na status hráče (globální a lokální) je hráč, který během bitvy poškozuje či ničí spojenecká vozidla, penalizován v kreditech a zkušenostech. Trest se vypočítává následovně:

 1. Zkušenosti a kredity hráče se vypočítají bez ohledu na poškození způsobené spojeneckým vozidlům. Pro vozidlo poškozené spojeneckým hráčem se vypočítá cena oprav v důsledku poškození.
 2. Z obnosu kreditů provinilce se odečte cena oprav vozidla poškozeného spojeneckým hráčem a pokuta za poškození způsobené spojeneckému vozidlu (10 % z ceny oprav v důsledku poškození spojeneckým hráčem).
 3. Zbytek obdrží dotčený hráč jako bonus za bitvu. Pokud kredity získané provinilcem za bitvu k zaplacení pokuty nestačí, tak je kompenzace stržena z účtu provinilce v garáži. Tímto způsobem dotčený hráč dostane kompenzaci v jakémkoliv případě, i když provinilec nemá dostatek kreditů.

Pokud má navíc provinilec zatržené políčko „Opravit automaticky“, tak jsou kompenzace a pokuta zaplaceny jako první, a teprve poté se ze zbytku zaplatí opravy.

To znamená, že dotčený hráč vždy dostane kompenzaci ve výši ceny oprav poškození způsobeného spojencem. Provinilec je penalizován za tento obnos v kreditech + 10% pokutou k tomuto obnosu.

Blokace za týmová zničení

Kromě pokut může být na provinilce uvaleno omezení přístupu do hry, a to od jednohodinové blokace až po trvalé zablokování přístupu na herní server v případě systematických prohřešků. Existují limitní hodnoty pro sledování nenapravitelných hráčů ničících spolubojovníky.

Limitní hodnoty se používají, když se aktualizuje status účtu. Status účtu se mění jen tehdy, když odpovídající hodnocení překročí stanovené limitní hodnoty. Omezení se hráči ukládají, když se status změní z „v podezření“ na „hráč ničící spojence“.

V případech, kdy hráč opakovaně porušuje pravidla, se doba omezení prodlužuje. Takže čím více hráč porušuje pravidla, tím delší je doba blokace. Status účtu se aktualizuje, jakmile blokace vyprší.

Odvolání proti trestům

Proti trestům se nelze odvolat. Správci do práce automatického systému nezasahují, neukládají dodatečná omezení a nesnižují trvání stávajících omezení. Podpora pro hráče nebude procházet odvolání, ani nebude ukládat či odvolávat takovéto tresty.

Jak přestat být hráčem ničícím spolubojovníky

Pokud hráč odehraje hodně bitev v řadě, aniž by poškodil spojenecká vozidla, tak se jeho hodnocení jakožto hráče ničícího spolubojovníky sníží.

Nechcete-li riskovat svou reputaci, raději se zkuste situacím, při kterých je vysoká pravděpodobnost poškození či ochromení spojeneckého vozidla, vyhněte.

Často kladené dotazy

Za jaké akce se ukládají trestné body?

Trestné body se ukládají za poškozování či ochromování spojeneckých vozidel. Kritické poškození způsobené modulům (podvozku, motoru apod.) se také bere v potaz. Dokonce i v případě postrčení ze svahu či utopení udělí automatický systém trestné body, které se pak od jedné bitvy ke druhé přičítají. Toto nakonec vede k blokaci účtu.

Jak se dají trestné body odečíst?

Trestné body se odečítají, když jsou zničena nepřátelská vozidla a váš tým vyhraje bitvu.

Proč byl můj účet zablokován? Výstřely do spojenců přece neudělují poškození.

Váš účet byl zablokován, protože trestné body dosáhly stanovené hodnoty. Poškozování či ochromování spojeneckých vozidel není povoleno za žádných okolností.

Jiní hráči mi bránili v hraní – vytlačili mě z úkrytu. Proč jsem byl zablokován?

V takových situacích vámi samozřejmě cloumají emoce, ale nenechte se unést. Pošlete svou stížnost za nesportovní chování pomocí možnosti „Stížnost“ a pokračujte v boji.

Proč jsem nedostal kompenzaci za poškození, když jiný spojenecký hráč poškodil mé vozidlo jako první?

Protože jste již dříve obdrželi status „v podezření“ (modrá přezdívka). Poškození způsobené spojenci, jehož přezdívka je modrá, není bráno automatickým systémem trestů v potaz.

Jednou jsem neúmyslně poškodil/ochromil spojenecké vozidlo a byl jsem zablokován. Proč?

V předchozích bitvách vám byly uděleny trestné body, a když jste poškodili/ochromili spojenecká vozidla i tentokrát, dosáhly tyto body stanovené hodnoty pro blokaci.

Proč jsem byl zablokován na tři měsíce?

Pro ty hráče, kteří neustále poškozují spojenecká vozidla, se doba blokace s každým dalším prohřeškem prodlužuje.

Hráč z mého týmu mě urazil. Zničil jsem jeho vozidlo a byl jsem zablokován. Proč?

Neberte prosím zákon do vlastních rukou. Poškozením či zničením spojeneckého vozidla jste porušili pravidla hry. Chcete-li si stěžovat na nevhodné chování, použijte možnost „Stížnost“.

Spojenec zničil mé vozidlo, ale nebyl zablokován. Proč?

To znamená, že tomuto hráči nebyl udělen dostatek trestných bodů na to, aby byl zablokován. Takový hráč však stále dostane pokutu na zkušenosti a kredity.

Zavřít