Sztab, dywizje i moduły

Słownik

Sztab

Mobilne centrum dowodzenia klanu. Tylko prowincje połączone ze sztabem przynoszą dochody w złocie. Klan może mieć tylko jeden sztab.

Dywizja

Jednostka bojowa wykorzystywana przez klany do atakowania prowincji przeciwnika i obrony własnych terytoriów w granicach regionu (jeśli regiony są włączone), lub w granicach frontu (jeśli regiony są wyłączone). Dywizja może zostać wzmocniona modułami. Aby zorganizować dywizję, wymagane są wpływy.

Podstawowy koszt dywizji

Ilość wpływów, które klan wydaje na zakup swojej pierwszej dywizji.

Moduły

Środki wzmocnienia dywizji mogące zmienić jej cechy i pozwalające klanowi na użycie rezerw bojowych w bitwach o prowincję. Jeśli dywizja przetrwa bitwę, zachowa swoje moduły i pozostaną one aktywne. Można jednocześnie dodać do trzech modułów różnych typów.

Rezerwy bojowe

Materiały eksploatacyjne, których można użyć w bitwach w celu osiągnięcia dodatkowej przewagi nad klanem przeciwnym.

Połączenie ze sztabem

Przejście pomiędzy Waszą prowincją a sztabem przez terytoria pod kontrolą Waszego klanu. Połączenie prowincji ze sztabem jest możliwe w granicach frontu (jeśli włączone są regiony). Połączenie ze sztabem zwiększa minimalną ofertę o prowincję i pozwala odbierać i podnosić dochód prowincji.

Główne zasady

Operacje dotyczące sztabów, dywizji oraz modułów dostępne są jedynie dla określonych oficerów klanu. Szczegółów dowiesz się na stronie Klany na mapie globalnej.

Sztab

Na mapie globalnej są dostępne następujące czynności dotyczące sztabu:

 • Zakładanie. Klan może za darmo założyć sztab w swojej prowincji.
 • Przemieszczanie. Klan może przemieścić sztab pomiędzy swoimi prowincjami, jeśli granice pomiędzy nimi są otwarte.

Zasady dotyczące sztabów:

 • Działania na sztabie są dostępne w dowolnym momencie, niezależnie od przebiegu bitew w prowincji.

  Sztabu nie można przemieścić, jeśli jest on w fazie odpoczynku po przemieszczeniu.

 • Sztab zostaje założony lub przemieszczony podczas przetwarzania tury.
 • Działania na sztabie można odwołać aż do momentu zakończenia aktualnej tury.
 • Sztabu nie można usunąć z mapy. Jest on usuwany automatycznie, kiedy klan opuści mapę globalną lub utraci prowincję, w której znajduje się jego sztab.
 • Po każdym przemieszczeniu i usunięciu sztabu, przechodzi on na 24 tury w fazę odpoczynku przed kolejnymi operacjami.
 • Połączenie ze sztabem pozwala otrzymywać złoto z prowincji klanu i zwiększa minimalną ofertę dla prowincji aukcyjnych.

Posiadanie sztabu

Sztab Waszego klanu
Sztab przeciwnika

Statusy sztabu

Gotowy do przemieszczenia
W fazie odpoczynku po przemieszczeniu
Wysłano zgłoszenie przemieszczenia

 

Dywizja

Cztery sposoby na wejście w posiadanie dywizji:

 • Udział w aukcji inwazyjnej. Oferta aukcyjna automatycznie uwzględnia podstawowy koszt dywizji.
 • Zgłoszenie do inwazji. Uczestnikom turnieju przyznawana jest darmowa dywizja.
 • Zakup dywizji.
 • Otrzymanie dywizji z prowincją przekazaną od bezpośredniej siły głównej lub podrzędnej w sojuszu (zobacz Przekazywanie prowincji).

Na mapie globalnej dostępne są następujące operacje dotyczące dywizji:

 • Zakup
 • Wzmacnianie poprzez moduły
 • Przemieszczanie
 • Rozwiązanie
Zakup
 • Klan może zakupić dywizję jedynie, gdy ma sztab na mapie globalnej.
 • Po zakupie dywizja jest tworzona w prowincji, w której znajduje się sztab.
 • Nie jest możliwy zakup dywizji i zgłoszenie przemieszczenia sztabu w tej samej turze.
 • Klan potrzebuje wpływów do kupowania dywizji i modułów. Po okresie darmowego utrzymania wymagana ilość wpływów jest pobierana po zakończeniu bitew o prowincję.
 • W zależności od ustawień sezonu, koszt dywizji wzrasta dynamicznie: im więcej dywizji jest w posiadaniu klanu, tym więcej wpływów jest wymaganych do zakupu kolejnej dywizji. System nie bierze pod uwagę tego, czy obecne dywizje zostały kupione, czy otrzymane za darmo.
Wzmacnianie poprzez moduły
 • Klan może wzmocnić dywizję, dodając do niej moduły.
 • Dywizja może wykorzystywać do trzech modułów równocześnie, ale nie więcej niż jeden moduł każdego typu.
 • Moduły dodane do dywizji można wymienić. Wymienione moduły są usuwane bez rekompensaty.
 • Moduły można wymienić, jeśli dywizja jest rozmieszczona w prowincji klanu. Modułów nie można wymienić, jeśli dywizja atakuje prowincję przeciwnika lub znajduje się na jego terytorium.
 • Wymiana modułów jest możliwa od momentu zakończenia bitew o prowincję i można jej dokonać najpóźniej na godzinę przed następnym Prime Time.
Przemieszczanie
 • Dywizja może poruszać się po prowincjach klanu i atakować prowincje innych klanów.
 • Dywizja może poruszać się pomiędzy prowincjami przez otwarte granice.
 • Po przemieszczeniu dywizja przechodzi w 24-turowy okres odpoczynku.
Rozwiązanie
 • Dywizja zostaje rozwiązana po przeliczeniu tury.
 • Koszt dywizji nie jest zwracany po jej rozwiązaniu.

Zasady dla dywizji:

 • Dywizja umieszczona w prowincji umożliwia jej właścicielowi obronę swojego terytorium przed atakami wrogich klanów. Jeśli w prowincji nie ma dywizji, przechodzi ona na własność klanu atakującego bez bitwy.
 • W prowincji nie może znajdować się więcej niż jedna dywizja klanu.
 • Operacje dotyczące dywizji są możliwe w okresie od momentu zakończenia bitew o prowincję do jednej godziny przed następnym Prime Time.
 • Operacje dotyczące dywizji mogą zostać wycofane do końca bieżącej tury.
 • Jeśli dywizja znajduje się w prowincji aukcyjnej, zwiększa się minimalna oferta dla tej prowincji.
 • Jeśli klan przeciwny zniszczy dywizję w zwykłej prowincji, prowincji aukcyjnej lub w bitwie o prowincję inwazyjną z jej właścicielem, otrzymuje jako trofeum wpływy równe podstawowemu kosztowi dywizji, bez względu na to ile wpływów właściciel dywizji faktycznie wydał na jej zakup.

Posiadanie dywizji

Wasza dywizja
Dywizja przeciwnika

Statusy dywizji

Gotowa do przemieszczenia
W fazie odpoczynku po przemieszczeniu
Wysłano zgłoszenie przemieszczenia
Wysłano zgłoszenie rozwiązania
Zamknij