Słownik

Przymierze

Sojusz klanów pozwalający na wzajemne przekazywanie prowincji i bitew. Jeden z klanów zostaje klanem prowadzącym (siłą główną), podczas gdy drugi staje się klanem podporządkowanym (siłą podrzędną). Wszystkie klany należące do jednego przymierza i powiązane w strukturze hierarchicznej z jednym wiodącym klanem są wzajemnymi sojusznikami. Część dochodów siły podrzędnej jest zatrzymywana jako podatek dla jej siły głównej.

Podatek

Część dochodów siły podrzędnej, które są zatrzymywane w celu zapłaty dla siły głównej w przymierzu. Wysokość podatku jest uzgadniana w momencie tworzenia przymierza.

Konwój

Sposób przekazywania surowców z jednego klanu do innego w ciągu określonej liczby dni w grze (czasu dostawy).

Atak na konwój

Napaść na konwój w celu zagarnięcia przewożonych przez niego surowców.

Dzienna część surowców

Część całkowitej sumy surowców, która jest dostarczana do klanu odbierającego przez konwój każdego dnia w ciągu czasu dostawy.

Czas dostawy

Liczba dni w grze, którą zajmuje konwojowi dostarczenie całej sumy surowców do klanu odbierającego.

Główne zasady

Wymiana surowców to jeden z głównych celów współpracy klanów na mapie globalnej. Przykładem takiej wymiany jest część dochodu siły podrzędnej, która jest regularnie przekazywana do siły nadrzędnej jako podatek (więcej szczegółów w Przymierza klanów).

Klany mogą również wymieniać surowce poza przymierzami. Na przykład, jeśli jeden klan posiada pewne surowce w nadmiarze, a innemu ich brakuje, te klany mogą się zgodzić na wymianę surowców na wzajemnie korzystnych warunkach. Jedynym sposobem wymiany surowców przez klany na mapie globalnej jest wysłanie konwoju.

Głównym celem konwoju jest dostarczenie surowców do klanu odbierającego w ciągu określonego czasu dostawy. Ten czas dostawy jest obliczany na podstawie ilości przewożonych surowców i ustawień aktualnego sezonu.

Konwój dostarcza surowce do klanu odbierającego każdego dnia w równych częściach nazywanych częściami dziennymi. Na przykład, jeśli czas dostawy wynosi pięć dni, to każdego dnia klan odbierający otrzyma jedną piątą całkowitej sumy.

Jeśli całkowitej sumy nie da się podzielić równo na liczbę dni dostawy, to dzienne części mogą się nieznacznie różnić.

Klany przeciwnika mogą atakować konwój każdego dnia jego podróży w celu zagarnięcia dziennej części surowców. Aby chronić konwój przed ograbieniem, wysyłający klan przyporządkowuje mu obrońcę w momencie wysłania (więcej szczegółów w dziale Wysłanie konwoju). Jeśli klan przeciwnika wygra atak, otrzyma on w nagrodę dzienną część przewożonych surowców.

Aby zobaczyć konwoje wysłane przez Twój klan oraz konwoje aktualnie zmierzające do Twojego klanu, przejdź na górę głównego ekranu mapy globalnej, kliknij  (Konwoje), a następnie przejdź do zakładki KONWOJE MOJEGO KLANU.

Na mapie globalnej występują dwa rodzaje konwojów, zależnie od celu przewożenia surowców:

 • Konwój podatkowy
 • Konwój handlowy

Konwój podatkowy

Ustalona część złota i Wpływów zdobytych przez siłę podrzędną na mapie globalnej jest zatrzymywana jako podatek do zapłacenia sile głównej. Ta część jest wspólnie uzgadniana przez klany w momencie tworzenia przymierza i zatrzymywana za każdym razem, kiedy dochody są wpłacane do skarbca siły podrzędnej.

Na przykład, jeśli klany zgodziły się na podatek w wysokości 20%, to potem 20% całego złota i Wpływów, które siła podrzędna zarobi na mapie globalnej, jest natychmiast zatrzymywane w celu wpłaty do siły głównej, podczas gdy pozostałe 80% standardowo trafia do skarbca siły podrzędnej.

Minimalna i maksymalna wysokość podatku w przymierzu może być różna w zależności od ustawień aktualnego sezonu na mapie globalnej.

Kiedy zatrzymywane surowce osiągną pewną wartość progową, siła podrzędna może wysłać konwój do siły głównej. Następujący oficerowie klanu posiadają uprawnienia do zarządzania konwojami:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy.

Aby zobaczyć informacje o zatrzymanych podatkach i aby wysłać konwój do siły głównej, przejdź do góry ekranu mapy globalnej, kliknij na  (Dyplomacja), a następnie kliknij na zakładce PODATKI. Możesz tu również obejrzeć ilość podatków, które Twój klan ma w planie otrzymać od swoich sił podrzędnych, jeśli jakieś posiada.

Aby poznać więcej szczegółów na temat opodatkowanych dochodów i procedury opodatkowania, zobaczy Podatki.

Klany, które otrzymały lub splądrowały konwój podatkowy ze złotem, otrzymują punkty zwycięstwa (więcej szczegółów w dziale Punkty zwycięstwa).

Konwój handlowy

Konwój handlowy to sposób na wymianę surowców na mapie globalnej na warunkach korzystnych dla obu stron.

Rozważmy przykładowo klan, który zajął wysokie miejsce w klasyfikacji politycznej i zdobył pokaźną liczbę obligacji. Jednakże nie potrzebuje on aktualnie obligacji, ale wolałby raczej posiadać trochę wpływów. Aby je zdobyć, klan może się porozumieć z innym klanem w celu wymiany surowców i wysłać konwój z obligacjami lub innym surowcem pożądanym przez drugi klan w zamian za konwój z potrzebnymi wpływami.

Klany mogą wysyłać konwoje handlowe do dowolnych innych klanów, w tym do swojej siły nadrzędnej lub podrzędnej.

Twój klan może wysłać ograniczoną liczbę jednocześnie dostarczających zasoby konwojów. Limit ten jest określony w ustawieniach sezonu. Po osiągnięciu maksimum, wysłanie kolejnego konwoju będzie możliwe, kiedy czas dostawy już wysłanego konwoju dobiegnie końca.

Konwój handlowy może przewozić następujące surowce: złoto, wpływy, surowce przemysłowe i obligacje. Dla każdego z nich jest określona minimalna ilość, którą można przewozić, więc jeśli klan nie zebrał wystarczająco dużo danego surowca, nie będzie mógł go wysłać w konwoju handlowym. Konkretne wartości dla wszystkich surowców są określane przez ustawienia sezonu. Maksymalna ilość surowców, które można wysłać w konwoju handlowym, to wszystkie surowce zgromadzone przez klan.

Surowce przewożone przez konwój handlowy nie podlegają opodatkowaniu, niezależnie od tego, kto je otrzymuje (klan odbierający lub klan przeciwnika w wyniku udanego ataku na konwój).

Jeśli konwój handlowy przewozi złoto, to ani klan odbierający, ani klan przeciwnika nie otrzymują za niego punktów zwycięstwa.

Klany nie otrzymują punktów klasyfikacji politycznej za wysyłanie konwojów handlowych.

Wysłanie konwoju

Sposoby wysłania konwoju różnią się w zależności od jego typu.

 • Aby wysłać konwój podatkowy:
 • Aby wysłać konwój handlowy:
 1. Kliknij  (Dyplomacja) i przejdź do zakładki PODATKI.
 2. W panelu PODATKI DLA SIŁY GŁÓWNEJ kliknij WYŚLIJ. Pojawi się okno WYSŁANIE KONWOJU. Przycisk WYŚLIJ jest wyłączony do momentu zebrania ilości surowców przekraczającej próg wymagany do wysłania konwoju.
 3. Okno WYSŁANIE KONWOJU zawiera następujące informacje: nazwę klanu odbierającego, ilość surowców do przewiezienia i czas dostawy. Jeśli te informacje są poprawne, kliknij DALEJ.
 4. Podaj następujące wymagane informacje: obrońcę konwoju, czas rozpoczęcia bitwy i serwer.
 5. Kliknij WYŚLIJ KONWÓJ.
 1. Kliknij  (Konwoje) i przejdź do zakładki KONWOJE MOJEGO KLANU.
 2. Kliknij UTWÓRZ KONWÓJ w dolnej części ekranu. Pojawi się okno WYSŁANIE KONWOJU.
 3. Podaj odbierającego konwój, wprowadzając jego znacznik lub nazwę klanu.
 4. Podaj surowce do przewiezienia: kliknij  i wybierz pożądane surowce w rozwijanym menu. Aby dodać do listy nowe surowce, kliknij Dodaj surowiec.
 5. Kliknij DALEJ.
 6. Użyj suwaka, aby podać ilości poszczególnych surowców do przewiezienia lub wpisze je w odpowiednich polach. Aby usunąć surowiec z listy, kliknij  (Usuń surowiec z konwoju).
 7. Kliknij DALEJ.
 8. Podaj następujące wymagane informacje: obrońcę konwoju, czas rozpoczęcia bitwy i serwer.
 9. Kliknij WYŚLIJ KONWÓJ.

Uwaga: po wysłaniu konwoju nie można go anulować ani wycofać.

Obrońca konwoju to klan, który chroni konwój przed ograbieniem przez klany przeciwnika. Na obrońcę może zostać wyznaczony albo klan wysyłający konwój, albo klan odbierający konwój. Po nadejściu czasu rozpoczęcia bitwy gracze wyznaczonego klanu mogą zobaczyć zaplanowaną bitwę o konwój, klikając  (Bitwy zaplanowane i przewidziane dla Twojego klanu) na górze głównego ekranu mapy globalnej.

Klan nie może odmówić, kiedy zostanie wyznaczony na obrońcę konwoju.

Czas rozpoczęcia bitwy to Prime Time dla bitew turniejowych pomiędzy klanami współzawodniczącymi o prawo do ataku na konwój. Dokładna lista czasów Prime Time jest zdefiniowana przez ustawienia aktualnego sezonu na mapie globalnej. Dostępne są również czasy Prime Time przesunięte o 15 minut.

Aby bitwy o konwój były rozegrane w ciągu bieżącego dnia w grze, konwój musi zostać wysłany na określoną minimalną liczbę rund przed wybranym Prime Time. Minimalna liczba rund jest zdefiniowana w ustawieniach sezonu. Jeśli warunek jest spełniony, przeciwnicy będą mieli możliwość zgłoszenia się do ataku na konwój od razu po rozpoczęciu kolejnej tury, a bitwy o konwój zostaną rozegrane bieżącego dnia. Jednakże, jeśli konwój zostanie wysłany później, przeciwnicy będą mogli się zgłaszać do ataku na konwój dopiero po rozpoczęciu Prime Time, a bitwy o konwój zostaną przesunięte na kolejny dzień w grze.

Na przykład w aktualnym sezonie minimalna wymagana liczba tur wynosi cztery. Klan wysyła konwój o godzinie 17:00. W tym przypadku, aby bitwy mogły zostać rozegrane tego samego dnia w grze, czas rozpoczęcia bitew powinien być wyznaczony na godzinę 21:00 lub później. W innym przypadku bitwy o konwój zostaną rozegrane następnego dnia w grze.

Mapy, na których są rozgrywane bitwy o konwój, mogą się zmieniać w zależności od dnia, kiedy konwój jest w drodze do klanu odbierającego. Konkretna lista map jest wybierana losowo po wysłaniu konwoju i nie można jej zmienić.

Atak na konwój

W zależności od tego, na ile tur przed wybranym Prime Time konwój został wysłany, przeciwnicy mogą się zgłaszać do ataku na konwój albo po rozpoczęciu kolejnej nadchodzącej tury, albo po rozpoczęciu Prime Time wybranego w trakcie wysyłania konwoju. Aby się zgłosić, klan musi wziąć udział w aukcji i złożyć ofertę. Minimalna oferta to jeden punkt wpływów.

Aby zgłosić się do ataku na konwój:

 1. Kliknij  (Konwoje) i przejdź do zakładki WYSZUKIWANIE KONWOJU.
 2. Podaj preferowany typ konwoju, mapę, serwer i czas rozpoczęcia bitwy. Pojawi się lista pasujących konwojów.
 3. Wybierz konwój i kliknij  (Złóż ofertę). Pojawi się okno do złożenia ofert.
 4. Użyj suwaka, aby określić wartość oferty lub wpisz odpowiednią ilość wpływów w wymagane pole.
 5. Kliknij ZŁÓŻ OFERTĘ.

Aukcja jest przeprowadzana według następujących zasad:

 • Aukcje przebiegają zgodnie z procedurą aukcji zamkniętej: klany nie znają ani liczby uczestników aukcji ani wartości ofert złożonych przez inne klany.
 • Atakujące klany mogą składać i wycofywać oferty najpóźniej na godzinę przed Prime Time dla bitew o ten konwój.
 • W aukcji może być kilku zwycięzców – przyjmowanych jest kilka najwyższych ofert i te wygrywające klany awansują do fazy turnieju. Dokładna liczba zwycięzców aukcji jest definiowana przez ustawienia aktualnego sezonu i nie może się pokrywać z liczbą zwycięzców aukcji inwazyjnej na mapie.
 • Zwycięzcy aukcji są wyłaniani na godzinę przed Prime Time wyznaczonym dla bitew o konwój.

Oferty na aukcjach muszą spełniać pewne zasady:

 • Wszelkie aktywności związane z ofertami są obsługiwane w czasie rzeczywistym, więc nie ma potrzeby czekać na następną turę.
 • Wysokości oferty nie można zmienić. Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć swoją ofertę, musisz wycofać aktualną ofertę i złożyć nową.
 • Minimalna oferta jest taka sama dla wszystkich konwojów niezależnie od ilości przewożonych surowców. Wartość minimalnej oferty jest określana przez ustawienia aktualnego sezonu.
 • Zawsze, kiedy jest wiele ofert o tej samej wartości, aukcję wygrywa ta oferta (lub te oferty), która została złożona najwcześniej.
 • Jeśli licytujący klan wycofa się z aukcji, całkowita ilość Wpływów, które złożył w ofercie, jest mu zwracana.

Następujący oficerowie klanu mogą składać i wycofywać oferty na aukcji:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Klany, które wygrają aukcję, zdobywają prawo do walki ze sobą w turnieju.

Turniej jest rozgrywany według następujących zasad:

 • Turnieje są rozgrywane według systemu pucharowego: jeśli uczestnik zostanie pokonany, zostaje wyeliminowany z turnieju.
 • Bitwy są rozgrywane w kilku rundach. Rundy rozpoczynają się co pół godziny, zaczynając od Prime Time wybranego w czasie wysyłania konwoju. Na przykład, jeśli Prime Time zaczyna się o 17:00, pierwsza runda bitew zostanie rozegrana o 17:00, druga o 17:30 itd.
 • Pary przeciwników do pierwszej rundy są dobierane na podstawie klasyfikacji Elo, zaczynając od klanu o najniższej klasyfikacji. W kolejnych rundach przeciwnicy są dobierani według punktów doświadczenia zdobytych w poprzedniej rundzie.
 • Jeśli liczba uczestników turnieju jest nieparzysta, jeden z klanów nie ma przeciwnika i automatycznie awansuje do kolejnej rundy.
 • Wyniki bitew są przetwarzane w czasie rzeczywistym, więc nie ma potrzeby czekać na kolejną turę.
 • Po zakończeniu każdej rundy i przetworzeniu wyników, klasyfikacja Elo uczestniczących klanów jest przeliczana na podstawie wyników bitew.
 • W przypadku remisu oba klany zostają uznane za pokonane i są eliminowane z turnieju.
 • Konkurenci podlegają karom w przypadku niestawienia się do bitwy. Więcej szczegółów w dziale Kary za nieodbyte bitwy.

Zwycięzca turnieju walczy w bitwie z obrońcą konwoju. Klan, któremu przypadną przekazywane surowce, jest wyłaniany na podstawie rezultatu bitwy:

 • Zwycięstwo atakującego klanu
 • Zwycięstwo obrońcy konwoju
 • Remis
 • Niestawienie się obrońcy konwoju
Zwycięstwo atakującego klanu

Atakujący klan otrzymuje dzienną część surowców, a klan odbierający nie otrzymuje nic.

Zwycięstwo obrońcy konwoju

Dzienna część surowców jest przekazywana klanowi odbierającemu.

Remis

Obrońca konwoju jest uznawany za zwycięzcę; dzienna część surowców jest przekazywana do klanu odbierającego.

Niestawienie się obrońcy konwoju

Atakujący klan jest uznawany za zwycięzcę i otrzymuje dzienną część surowców bez walki. Jednocześnie obrońca konwoju nie podlega karom.

Zwycięstwo w turnieju i udany atak na konwój nie pomagają klanowi w postępach w zadaniach klanowych. Nie przynoszą też klanowi dodatkowych Wpływów, chyba że konwój przewozi Wpływy. W tym przypadku atakujący klan otrzymuje Wpływy zawarte w dziennej części.
Zamknij