Słownik pojęć

Przymierze

Sojusz klanów pozwalający na wzajemne przekazywanie prowincji i bitew. Jeden z klanów zostaje klanem prowadzącym (siłą główną), podczas gdy drugi staje się klanem podporządkowanym (siłą podrzędną). Wszystkie klany należące do jednego przymierza i powiązane w strukturze hierarchicznej z jednym wiodącym klanem są wzajemnymi sojusznikami. Część dochodów siły podrzędnej jest zatrzymywana jako podatek dla jej siły głównej.

Delegacja bitew

Delegacja bitew o prowincje możliwa w przymierzu między siłami główną i podrzędną. Sprzymierzony klan walczy we wszystkich bitwach w prowincji, a jeśli prowincja zostaje zajęta, klan, który delegował bitwy, staje się jej właścicielem.

Przekazanie prowincji

Przekazanie prowincji pomiędzy główną i podrzędną siłą w przymierzu.

Podatek

Część dochodów siły podrzędnej, które są zatrzymywane w celu zapłaty dla siły głównej w przymierzu. Wysokość podatku jest uzgadniana w momencie tworzenia przymierza.


Główne zasady

Aby zarządzać przymierzami swojego klanu, kliknijcie   (Dyplomacja) w górnej części głównego ekranu mapy globalnej.

Tworzenie przymierza

Aby utworzyć przymierze, dowódca lub oficer wykonawczy klanu muszą wysłać zaproszenie do potencjalnego sprzymierzeńca.

Aby zaoferować przymierze z klanem:

 1. Kliknijcie   (Dyplomacja) w górnej części ekranu mapy globalnej.
 2. Przejdźcie do zakładki WYSZUKIWANIE KLANU i odszukajcie klan, używając jego nazwy lub znacznika.
 3. Kliknijcie   (Zaproś jako siłę główną Waszego klanu) lub  (Zaproś jako siłę podrzędną Waszego klanu) w miejscu z potencjalnym sojusznikiem.
  Aby dowiedzieć się więcej o klanie, kliknijcie jego nazwę; statystyki klanu na mapie globalnej zostaną wyświetlone w nowym oknie. Tutaj również możecie zaproponować przymierze, wykorzystując odpowiednie przyciski poniżej statystyk. 
 4. W oknie, które się pojawi, ustawcie proponowaną wysokość podatku.
 5. Kliknijcie WYŚLIJ.

Poczekajcie, aż potencjalny sprzymierzeniec przyjmie lub odrzuci zaproszenie. Uwaga: aby utworzyć przymierze z siłą podrzędną, klan inwestuje punkty administracyjne.

Zaproszenia można wysyłać też bezpośrednio z ekranu mapy globalnej: kliknijcie nazwę, znacznik lub emblemat potencjalnego sprzymierzeńca i użyjcie odpowiednich przycisków w oknie statystyki klanu na mapie globalnej.

Aby zarządzać nadsyłanymi zaproszeniami i ofertami Waszego klanu, przejdźcie do zakładki ZGŁOSZENIA I OFERTY w dziale Dyplomacja. Jeśli Wasz klan otrzyma zaproszenie, nad przyciskiem Dyplomacja pojawi się ikona powiadomienia .

Sprzymierzeńcy mogą zacząć przekazywać prowincje i delegować bitwy w dzień po zawiązaniu przymierza.

Zrywanie przymierza

Każda strona może swoją decyzją zerwać przymierze; nie jest do tego potrzebne potwierdzenie drugiego sprzymierzeńca. Przejdźcie do zakładki SPRZYMIERZEŃCY w dziale Dyplomacja i kliknijcie   (Zerwij przymierze z klanem) w miejscu z nazwą klanu.

Przymierze może zostać zerwane automatycznie w następujących przypadkach:

 • Klan zawiązał przymierze z nową siłą główną – w takim wypadku przymierze z poprzednią siłą główną zostaje zerwane.
 • Jeden ze sprzymierzonych klanów został rozwiązany.

Rozwiązując przymierze z siłą podrzędną, punkty administracyjne są zwracane klanowi.

Po zerwaniu przymierza, do końca następnego dnia na mapie globalnej, maksymalna liczba bezpośrednich poddanych siły głównej zostaje pomniejszona o liczbę zerwanych przymierzy.

Przykład. Klan A jako siła główna miał maksymalną liczbę trzech sił podrzędnych i zerwał przymierze z jedną z nich. Maksymalna liczba sił podrzędnych dla klanu A zostaje zmniejszona do dwóch. Będzie on mógł przyjąć trzecią siłę podrzędną dopiero kolejnego dnia na mapie globalnej.

Aby zobaczyć historię przymierzy swojego klanu, należy kliknąć przycisk (Dyplomacja) w górnej części ekranu mapy globalnej i przejść do zakładki HISTORIA PRZYMIERZY.

Aby zobaczyć historię przymierzy dowolnego klanu, nawet przeciwnego, należy kliknąć jego nazwę lub emblemat na mapie i wybrać Przymierza klanu w wyświetlonym okienku.

Struktura przymierza

Przymierze ma zawsze jedną siłę główną na pozycji lidera, ale siły podrzędne również mogą mieć sobie podległe klany. Tworzy to hierarchiczną strukturę, której wszyscy członkowie są sprzymierzeńcami.

Klan może mieć tylko jedną siłę główną, a maksymalna liczba sił podrzędnych jest określona przez zasady sezonu na mapie globalnej.

Sprzymierzone klany na wszystkich poziomach struktury nie mogą atakować swoich wzajemnych prowincji, a delegowanie bitew jest możliwe jedynie pomiędzy siłą główną a jej bezpośrednimi siłami podrzędnymi.

Aby zobaczyć najbliższych sprzymierzeńców klanu, kliknijcie  (Zobacz sprzymierzeńców klanu) w dowolnym miejscu działu Dyplomacja.

Aby zobaczyć przymierza na mapie, w szczegółowym widoku mapy kliknijcie   (Kolory przywódcy przymierza) na dole ekranu mapy globalnej. Prowincje sprzymierzonych klanów będą oznaczone kolorem, znacznikiem i emblematem ich lidera.

Delegowanie bitew

Siły główna i podrzędne mogą delegować sobie nawzajem ataki na prowincje, w tym inwazje i aukcje inwazyjne. Aby delegować bitwy, klany inwestują punkty administracyjne.

Uwaga: klany nie mogą delegować obrony prowincji.

Aby oddelegować atak na prowincję:

 1. Kliknijcie   (Zaplanowane i przewidziane bitwy Twojego klanu) w górnej części ekranu mapy globalnej.
 2. Kliknijcie   (Deleguj bitwy w prowincji swoim sprzymierzeńcom) w liście po prawej od ataku, który chcecie oddelegować.
 3. W oknie Delegacja bitwy do sprzymierzeńca wybierzcie sprzymierzeńca, któremu chcecie delegować bitwę i kliknijcie ZASTOSUJ.

Jeśli klan przyjmie zgłoszenie, będzie on walczył o prowincję przez najbliższy Prime Time do momentu zdobycia prowincji lub odniesienia porażki.

Tylko klan, który stacza oddelegowane bitwy, otrzymuje punkty wpływów, punkty postępu klanu i punkty rankingu Elo za atak. Jeśli prowincja zostaje zdobyta, klan, który oddelegował atak, otrzymuje punkty zadań klanowych tylko za zdobycie, utrzymanie i splądrowanie prowincji.

Atak na prowincję nie może być oddelegowany w następujących przypadkach:

 • Dzień zawiązania przymierza jeszcze nie dobiegł końca.
 • Sprzymierzeniec jest właścicielem atakowanej prowincji.
 • Sprzymierzeniec już przyjął delegację bitew od innego klanu.
 • Sprzymierzeniec atakuje tą samą prowincję.

Jeśli sprzymierzeniec nie pojawi się w oddelegowanej mu bitwie, otrzymuje karę za niestawienie się razem z klanem, który oddelegował atak (zob. Kary za nieodbyte bitwy).

Delegacja bitwy jest automatycznie anulowana w następujących przypadkach:

 • Oferta aukcyjna została ręcznie lub automatycznie anulowana.
 • Zgłoszenie do turnieju inwazyjnego zostało ręcznie lub automatycznie anulowane.
 • Atakująca dywizja została rozwiązana z powodu opuszczenia przez klan mapy globalnej.
 • Przymierze zostało zerwane – w takim przypadku tylko nieprzyjęte zgłoszenia delegacji są anulowane.

Przekazywanie Prowincji

Przekazywanie prowincji jest możliwe tylko pomiędzy bezpośrednimi sprzymierzeńcami. Klan, który dostaje prowincję, staje się jej właścicielem i otrzymuje z niej dochód.

Prowincje są przekazywane pod następującymi warunkami:

 • Prowincja może być przekazana tylko wtedy, gdy Prime Time w niej dobiegł końca i tylko wtedy, gdy właściciel prowincji się nie zmienił.
 • W przekazywanej prowincji nie może być ulokowany sztab.
 • Jeśli w prowincji jest rozlokowana dywizja właściciela, jest ona przekazywana nowemu właścicielowi wraz z prowincją.
 • Klan, który dostaje prowincję, inwestuje punkty administracyjne, a klan, który przekazuje prowincję, zyskuje je (zobacz Punkty administracyjne).

Uwaga: jeśli klan otrzymuje dywizję wraz z prowincją, koszt zakupu jego dalszych dywizji może wzrosnąć (zobacz Sztaby, dywizje i moduły).

Aby przekazać prowincję:

 1. Kliknijcie prowincję na mapie globalnej, następnie kliknijcie  (Przekaż prowincję sprzymierzeńcowi) w dolnej części ekranu.
 2. W oknie PRZEKAŻ PROWINCJĘ, wybierzcie sojusznika i kliknijcie PRZEKAŻ PROWINCJĘ.

Przekazanie nie wymaga potwierdzenia i nie może być odrzucone przez sojusznika.

Prowincji nie można przekazać w następujących przypadkach:

 • Dzień zawiązania przymierza jeszcze nie dobiegł końca.
 • Klan przeniósł lub założył swój sztab w tej prowincji po złożeniu zgłoszenia o przekazanie.
 • Prowincja zmieniła właściciela po upływie Prime Time.
 • Klany zerwały swoje przymierze przed zakończeniem Prime Time.
 • Właściciel prowincji opuścił mapę globalną.

Podatki

Od momentu zawiązania przymierza siła główna ma dostęp do podglądu wszystkich dochodów podległych sobie klanów. Część dochodu siły podrzędnej na mapie globalnej zostanie odłożona jako podatek dla ich siły głównej.

Opodatkowane są następujące dochody klanu:

 • Złoto i wpływy otrzymane za ukończenie zadań klanowych;
 • Złoto otrzymane za posiadanie prowincji;
 • Złoto otrzymane za splądrowanie prowincji;
 • Złoto i wpływy otrzymane jako podatek od siły podrzędnej;
 • Złoto i wpływy otrzymane za splądrowanie konwoju;
 • Wpływy otrzymane za zniszczenie dywizji przeciwnika.

W momencie pojawienia się dochodu jego część jest odkładana. Gdy minimalna suma do zapłaty podatku zostanie zebrana, klan może wysłać podatek do siły głównej w konwoju. Gdy konwój zostanie wysłany, podatek uważa się za zapłacony.

Uwaga: suma podatków, którą można zakumulować, jest ograniczona. Jeśli klan zbierze maksymalną możliwą sumę podatku i nie wyśle konwoju do siły nadrzędnej, część dochodu klanu nadal będzie odbierana, lecz nie będzie się odkładać. Ograniczenie na maksymalną ilość zakumulowanych podatków jest takie same dla wszystkich klanów i nie zależy od wysokości podatku uzgodnionej w sojuszu.

Wysokość odkładanych części dochodów nie może być wartością ułamkową i jest zawsze zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej. Z tego powodu suma faktycznie zgromadzonego podatku może być niższa niż wartość wyliczona.

Jeśli przymierze zostaje zerwane, odłożony podatek pozostaje przy sile podrzędnej, lecz nie jest przekazywany do skarbca klanowego jako faktyczny dochód. Jeśli wcześniejsi sprzymierzeńcy odbudują przymierze i pozostaną przy swoich oryginalnych rolach, zbieranie podatku zostanie wznowione.

Zebrany podatek jest zerowany pod koniec sezonu, bez względu na jego sumę i związki pomiędzy klanami.

Cała historia zarządzania przymierzem Waszego klanu jest dostępna w zakładce Dyplomacja w Dzienniku klanu.

Klasyfikacja polityczna

Jeśli klan posiada prowincje, które są połączone ze sztabem, należy do przymierza i stoczył co najmniej jedną bitwę w trakcie sezonu na mapie globalnej, jest automatycznie włączany do klasyfikacji politycznej. Pozycja klanu w klasyfikacji zależy od liczby punktów zebranych w trzech kategoriach: punkty za posiadanie prowincji, punkty za siły podrzędne oraz punkty za konwoje.

Punkty za posiadanie prowincji. Klan zdobywa punkty za posiadanie prowincji, które są połączone ze sztabem, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Prowincja leży na froncie X poziomu.
 • Poziom dochodu prowincji jest > 0.
 • Klan będący właścicielem prowincji otrzymuje z niej dochód.

Te punkty nie są kumulowane i zależą od aktualnego statusu klanu: jeśli nie ma prowincji połączonych ze sztabem lub utraci je wszystkie, jego punkty za posiadanie prowincji wyniosą zero. Jeśli istnieje limit na liczbę dochodowych prowincji na danym froncie – on również wpłynie na polityczne punkty za prowincje.

Przykład. Klan A posiada dwadzieścia prowincji połączonych ze sztabem. Liczba dochodowych prowincji na froncie jest ograniczona do 10. Zatem klan A otrzyma dochód tylko ze swoich dziesięciu najbardziej dochodowych prowincji, jak również zdobędzie punkty polityczne tylko za te dziesięć prowincji.

Punkty za siły podrzędne. Siły podrzędne dają połowę swoich punktów za posiadanie prowincji, jak również połowę punktów za posiadanie prowincji przez im podległe klany swoim siłom głównym w postaci punktów politycznych. Dzięki temu najwyższa w hierarchii siła główna zdobywa punkty za wszystkie siły podrzędne w strukturze. Punkty za siły podrzędne nie kumulują się i zależą od aktualnego stanu klanu: jeśli klan nie posiada klanów podrzędnych lub zerwie wszystkie swoje przymierza, jego punkty za siły podrzędne wynoszą zero.

Punkty za konwoje. Zarówno główna, jak i podrzędne siły dostają punkty za wysłanie konwoju. Im więcej zasobów zostaje wysłanych, tym więcej punktów zdobywają klany, bez względu na to, czy zasoby te zostaną dostarczone. Punkty za konwoje kumulują się i nie można ich utracić do końca sezonu.

Klasyfikacja polityczna klanów jest obliczana raz na turę.

Aby zobaczyć klasyfikację polityczną klanu, kliknijcie (Klasyfikacja sezonowa) w głównym ekranie mapy globalnej.

Zamknij