Velitelství, divize a moduly

Glosář

Velitelství

Mobilní velitelské centrum klanu. Pouze provincie, které jsou spojené s velitelstvím, produkují příjmy ve zlaťácích. Klan může mít pouze jedno velitelství.

Divize

Bojová jednotka, kterou klan používá k útoku na nepřátelské provincie a k obraně vlastních území v rámci regionu (pokud jsou regiony zapnuty), nebo v rámci fronty (pokud jsou regiony vypnuty). Divizi lze posílit pomocí modulů. Na zorganizování divize je zapotřebí vliv.

Základní náklady na divizi

Množství vlivu, které klan utratí za zakoupení své první divize.

Moduly

Jsou způsobem posílení divizí, který mění vlastnosti divize a umožňuje klanu využívat v bitvách o provincii bojové zálohy. Když divize přežije bitvu, uchová si své moduly, a ty zůstanou aktivní. Současně můžete přidat až tři moduly různých typů.  

Bojové zálohy

Spotřební doplňky, které lze v bitvách využít k získání dalších výhod nad nepřátelskými klany.

Spojení s velitelstvím

Cesta mezi vaší provincií a velitelstvím skrz území, která vlastní váš klan. Spojení provincií s velitelstvím je k dispozici v rámci hranic fronty (jsou-li zapnuty regiony, pak pouze v rámci hranic regionu). Spojení s velitelstvím zvyšuje minimální nabídku na provincii a umožňuje získávání a zvyšování příjmů provincie.


Klíčová pravidla

Akce s velitelstvím, Divizemi a moduly jsou k dispozici pouze pro určité klanové důstojníky. Pro podrobnosti se podívejte na Klany na mapě světa.

Velitelství

Na mapě světa jsou k dispozici následující akce s velitelstvím:

 • Zřízení. Ve své provincii může klan zdarma zřídit velitelství.
 • Přemístění. Klan může velitelství přemisťovat mezi svými provinciemi, pokud jsou hranice mezi nimi otevřeny.

Pravidla pro velitelství:

 • Akce s velitelstvím jsou k dispozici kdykoliv, bez ohledu na průběh bitev v provincii.

  Velitelství nemůže být přemístěno, jestliže probíhá odpočet před dalším přemístěním velitelství.

 • Velitelství je zřízeno a přemístěno při zpracování tahu.
 • Akce s velitelstvím mohou být až do konce aktuálního tahu zrušeny.
 • Velitelství nemůžete z mapy odstranit. Velitelství je automaticky odstraněno v případě, kdy klan opustí mapu světa, nebo když ztratí provincii s velitelstvím.
 • Po každém přemístění nebo odstranění běží odpočítávání 24 tahů, než můžete s velitelstvím provést jakékoliv další operace.
 • Spojení s velitelstvím umožňuje získávání zlaťáků z klanových provincií a zvyšuje minimální nabídku pro aukční provincii.

Vlastnictví velitelství

Velitelství vašeho klanu
Nepřátelské velitelství

Statusy velitelství

Připraveno k přemístění
Odpočet po přemístění
Žádost o přemístění je podána

 

Divize

Čtyři způsoby, jak získat divizi:

 • Účast ve vyloďovací aukci. Nabídka v aukci standardně zahrnuje základní náklady na divizi.
 • Žádost o vylodění. Pro účast v turnaji se uděluje divize zdarma.
 • Nákup divize.
 • Získání divize s provincií převedenou přímou hlavní či vedlejší mocností v alianci (podívejte se na Převádění provincií).

Na mapě světa jsou k dispozici následující akce s divizemi:

 • Zakoupení
 • Posílení pomocí modulů
 • Přemístění
 • Rozpuštění
Zakoupení
 • Klan může divizi zakoupit pouze tehdy, pokud má velitelství na mapě světa.
 • Po zakoupení se divize zorganizuje v provincii s velitelstvím.
 • Během stejného tahu není možné zároveň zakoupit divizi a podat žádost o přemístění velitelství.
 • Klan potřebuje vliv k nákupu divizí a modulů.
 • V závislosti na nastavení sezóny se mohou náklady na divizi dynamicky zvyšovat: čím více divizí klan má, tím více vlivu je potřeba k zakoupení každé nové divize. Systém nebere v úvahu, zda byly stávající divize zakoupeny nebo získány zadarmo.
Posílení pomocí modulů
 • Klan může divizi posílit tím, že k ní přidá moduly.
 • Divize může v jednu chvíli využívat až tři moduly, ale ne více, než jeden modul od každého typu.
 • Moduly přidané k divizi mohou být nahrazeny. Nahrazené moduly jsou odstraněny bez kompenzace.
 • Moduly mohou být nahrazeny v případě, když se divize nachází v provincii klanu. Moduly nemohou být nahrazeny, když divize útočí na nepřátelskou provincii a nachází se na jejím území.
 • Náhrada modulů je k dispozici od chvíle, kdy bitvy o provincii skončí, a ne později než jednu hodinu před dalším hlavním časem.
Přemístění
 • Divize se může pohybovat přes klanové provincie a útočit na provincie jiných klanů.
 • Divize se může mezi provinciemi pohybovat přes otevřené hranice.
 • Poté, co se divize přemístí, běží odpočet 24 tahů, než se může přemístit znovu.
Rozpuštění
 • Divize je rozpuštěna při zpracování tahu.
 • Je-li divize rozpuštěna, náklady na ní se nenahrazují.

Pravidla pro divize:

 • Divize, která se v provincii nachází, umožňuje vlastníkovi provincie bránit svá území před útokem nepřátelského klanu. Pokud se divize klanu v provincii nenachází, pak daná provincie připadne útočícímu klanu bez boje.
 • Provincie nemůže hostit více než jednu divizi klanu.
 • Operace s divizemi jsou k dispozici od chvíle, kdy bitvy o provincii skončí, a ne později než jednu hodinu před dalším hlavním časem.
 • Operace s divizemi mohou být zrušeny až do konce aktuálního tahu.
 • Když se divize nachází v aukční provincii, minimální nabídka pro provincii se zvyšuje.

Vlastnictví divize

Divize vašeho klanu
Nepřátelská divize

Statusy divize

Připravena k přemístění
Odpočítávání po přemístění
Žádost o přemístění je podána
Žádost o rozpuštění je podána 
Zavřít