Glosář

Administrační body

Ekonomický zdroj, který klany využívají k posílení své expanze na globální mapě. Na začátku sezóny je klanu přidělen zdarma určitý počet administračních bodů. Klany si mohou za vliv koupit dodatečné administrační body. Přesný počet dodatečných administračních bodů, které si klany mohou zakoupit, závisí na nastavení stávající sezóny na globální mapě.

Přenechávání bitev

Mezi hlavní mocností a vedlejšími mocnostmi v alianci je k dispozici přenechávání bitev o provincie. Spojenecký klan bojuje ve všech bitvách o provincii, a pokud je obsazena, tak se klan, který bitvy přenechal, stává jejím vlastníkem.

Převádění provincií

Převádění provincií mezi hlavní mocností a vedlejšími mocnostmi v alianci.

Klíčová pravidla

Na začátku nové sezóny je všem klanům na globální mapě zdarma přidělen určitý počet administračních bodů. Přesný počet závisí na nastavení sezóny. Klany administrační body využívají k obsazování provincií, zakládání aliancí s vedlejšími mocnostmi a provádění dalších akcí, které jim pomáhají, aby se etablovaly na globální mapě. Je-li akce zrušena nebo odmítnuta, jsou investované administrační body klanu navráceny.

Chcete-li se podívat na aktuální zůstatek administračních bodů, rozbalte si „Panel klanu“ v pravém horním rohu hlavní obrazovky globální mapy.

Administrační body se investují a navracejí v důsledku následujících akcí:

 • Zvaní vedlejších mocností
 • Obsazování provincií
 • Převádění provincií v rámci aliance
 • Přenechávání bitev v rámci aliance
Zvaní vedlejších mocností
Administrační body jsou investovány Administrační body jsou navráceny
Klan zakládá alianci s vedlejší mocností. Klan či vedlejší mocnost rozpouští alianci, nebo je aliance rozpuštěna automaticky (podívejte se na Rozpuštění aliance).
Obsazování provincií
Administrační body jsou investovány Administrační body jsou navráceny
Klan obsazuje provincii.

Klan ztrácí provincii v následujících případech:

• V bitvě

• V důsledku opuštění globální mapy

• V důsledku neplánovaného smazání globální mapy během sezóny.

Převádění provincií v rámci aliance
Administrační body jsou investovány Administrační body jsou navráceny
Klan získává provincii od spojence.

Klan převádí provincii spojenci.

Přenechávání bitev v rámci aliance
Administrační body jsou investovány Administrační body jsou navráceny
Klan vytváří žádost o přenechání bitvy spojenci.

U žádosti dojde k následující akci:

• Klan žádost o přenechání bitvy zruší.

• Spojenec žádost o přenechání bitvy odmítne.

• Spojenec žádost o přenechání bitvy přijme. V takovém případě jsou administrační body klanu navráceny za 24 hodin od okamžiku vytvoření žádosti.

• Žádost vyprší a je zrušena automaticky.

Každá akce vyžaduje jiný počet administračních bodů. Přesný počet je určen nastavením stávající sezóny.

Chcete-li se podívat na všechny akce s administračními body, klikněte na hlavní obrazovce globální mapy na (Záznam klanu) a přejděte na záložku „ADMINISTRAČNÍ BODY“.

Nákup administračních bodů

Pokud klanu dojdou bezplatné administrační body, může si za vliv koupit dodatečné body. Přesný počet dodatečných administračních bodů, které mohou klany zakoupit, závisí na nastavení sezóny.

Pro zakoupení administračních bodů:

 1. Rozbalte „Panel klanu“ v pravém horním rohu hlavní obrazovky globální mapy.
 2. Na „Panelu klanu“ klikněte v řádku „Administrační body“ na (Koupit dodatečné administrační body). Tlačítko je vypnuto, pokud si již klan všechny dostupné administrační body zakoupil.
 3. V zobrazeném okně „ADMINISTRAČNÍ BODY“ klikněte na „KOUPIT“. Klan si může v jednu chvíli koupit pouze jeden administrační bod. Tlačítko je vypnuto, pokud klan nemá dostatek vlivu k dokončení nákupu.

Administrační body může koupit pouze Velitel klanu, Výkonný důstojník, Posádkový důstojník a Bojový důstojník.

Poznámka: každý následující administrační bod stojí více vlivu než ten předchozí. Počáteční cena a její postupný růst závisí na nastavení sezóny.

Chcete-li se podívat na cenu následných administračních bodů, tak v okně „ADMINISTRAČNÍ BODY“ najeďte v řádku „Cena dodatečných administračních bodů“ kurzorem na ikonu .

Chcete-li se podívat na historii nákupů administračních bodů klanu, přejděte v „Záznamu klanu“ na záložku „ADMINISTRAČNÍ BODY“.

Ekonomické postihy

Pokud klanu dojdou administrační body, tak stále může provádět všechny akce, které administrační body vyžadují. V takovém případě bude zůstatek administračních bodů záporný. Každý záporný administrační bod vede k ekonomickým postihům, rovnajícím se jistému podílu z příjmů zlaťáků a vlivu. Přesná míra postihu za každý záporný administrační bod (v %) je určena nastavením sezóny.

Příklad. Ve stávající sezóně činí míra postihu 10 % za každý záporný administrační bod. Pokud má tedy klan dva záporné administrační body, dostane 20% postih na všechny příjmy zlaťáků a vlivu.

Postih se vztahuje na následující příjmy klanu:

 • Zlaťáky a vliv získaný za plnění klanových úkolů
 • Zlaťáky získané za vlastnění provincie
 • Zlaťáky získané za vyplenění provincie
 • Zlaťáky a vliv získané jako daň od vedlejší mocnosti
 • Zlaťáky a vliv získané za vyplenění konvoje
 • Vliv získaný za zničení nepřátelské divize

Chcete-li se podívat na stávající míru postihu (v %), rozbalte si v pravém horním rohu hlavní obrazovky globální mapy „Panel klanu“.

Pro snížení postihu svého klanu si můžete zakoupit dodatečné administrační body, nebo provést akce, které vám administrační body navrátí, např. rozpuštění aliance s vedlejší mocností, nebo převedení provincie spojenci.

Přepočítání administračních bodů

Na začátku nové sezóny se klanový zůstatek administračních bodů přepočítá s ohledem na následující události:

 • Všechny administrační body zakoupené během předchozí sezóny se vynulují.
 • Klanu je zdarma přidělen nový počet administračních bodů.
 • Ze zůstatku klanu jsou strženy administrační body za každou vedlejší mocnost, kterou klan má na začátku nové sezóny.

Ve výsledku klan začíná novou sezónu s přepočítaným množstvím administračních bodů.

Příklad. Na začátku nové sezóny bylo klanu A zdarma přiděleno šest administračních bodů. Během sezóny si klan A zakoupit deset dodatečných administračních bodů. Celkem měl klan k dispozici 16 administračních bodů. Podle nastavení sezóny stojí jak získání provincie, tak i přenechání bitvy jeden administrační bod, zatímco založení aliance s vedlejší mocností stojí body dva.

Během sezóny klan A získal dvě provincie a založil aliance s dvěma vedlejšími mocnostmi. Ve výsledku se zůstatek administračních bodů klanu na konci sezóny rovnal 16 − (2 × 1) − (2 × 2) = 10 administračním bodům.

Na začátku nové sezóny:

 • Všechny zakoupené administrační body se vynulují.
  Prozatímní zůstatek: 10 − 10 = 0
 • Klanu jsou přiděleny bezplatné administrační body.
  Prozatímní zůstatek: 0 + 6 = 6
 • Jsou strženy administrační body za každou vedlejší mocnost.
  Celkový zůstatek: 6 − (2 × 2) = 2

To znamená, že klan A začíná v nové sezóně s dvěma administračními body.

Poznámka: pokud má klan hodně vedlejších mocností, může být zůstatek administračních bodů na začátku nové sezóny záporný. V takovém případě budou vůči klanu uplatněny postihy.

Je-li globální mapa během sezóny z technických důvodů smazána, tak se zakoupené administrační body nevynulují. Stávající zůstatek však bude přepočítán, protože klanům budou navráceny body za provincie ztracené v důsledku smazání.

Pokud klan opustí globální mapu, tak ztratí všechny provincie, ale administrační body do nich investované budou klanu navráceny.

Zavřít