Glosář

Aliance

Unie klanů, která jim umožňuje vzájemně si převádět provincie a přenechávat bitvy. Jeden z klanů se stane vedoucím klanem (hlavní mocností), zatímco z ostatních se stanou podřízené klany (vedlejší mocnosti). Všechny klany, které patří k jedné alianci a jsou hierarchicky propojené s vedoucím klanem, jsou navzájem spojenci. Část z příjmů vedlejších mocností je stržena jako daň pro jejich hlavní mocnost.

Přenechávání bitev

Mezi hlavní mocností a vedlejšími mocnostmi v alianci je k dispozici přenechávání bitev o provincie. Spojenecký klan bojuje ve všech bitvách o provincii, a pokud je obsazena, tak se klan, který bitvy přenechal, stává jejím vlastníkem.

Převádění provincií

Převádění provincií mezi hlavní mocností a vedlejšími mocnostmi v alianci.

Daň

Podíl z příjmů vedlejší mocnosti, který je stržen, aby byl zaplacen hlavní mocnosti aliance. Výše daně je odsouhlasena při zformování aliance.


Hlavní pravidla

Pro správu aliancí svého klanu klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko  (Diplomacie). 

Založení aliance

Pro založení aliance musí Velitel nebo Výkonný důstojník klanu poslat pozvánku potenciálnímu spojenci.

Pro nabídnutí aliance s klanem:

 1. Klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko  (Diplomacie).
 2. Přejděte na záložku „HLEDÁNÍ KLANU“ a pomocí panelu hledání najděte klan podle jeho názvu či značky.
 3. V pozici s potenciálním spojencem Klikněte na tlačítko  (Pozvat jako hlavní mocnost vašeho klanu) nebo na tlačítko  (Pozvat jako vedlejší mocnost vašeho klanu).
  Chcete-li o klanu zjistit více, klikněte na jeho název; v dialogovém okně se zobrazí „Statistiky klanu na globální mapě“. Zde také můžete pomocí příslušných tlačítek pro pozvání pod statistikami nabídnout alianci.
 4. V zobrazeném okně nastavte navrhovanou výši daně.
 5. Klikněte na tlačítko „POSLAT“.

Počkejte, dokud potenciální spojenec vaši pozvánku nepřijme či neodmítne. Poznámka: na založení aliance s vedlejší mocností musí váš klan investovat administrační body.

Pozvánky můžete posílat přímo z obrazovky globální mapy: klikněte na název, značku či emblém potenciálního spojence a v okně „Statistiky klanu na globální mapě“ použijte příslušná tlačítka pro pozvání.

Pro správu příchozích žádostí a nabídek svého vlastního klanu přejděte v sekci „Diplomacie“ na záložku „ŽÁDOSTI A POZVÁNKY“. Pokud váš klan dostane pozvánku, zobrazí se přes tlačítko „Diplomacie“ oznamovací ikona .

Spojenci mohou začít s převáděním provincií a přenecháváním bitev v den po zformování aliance.

Rozpuštění aliance

Kterákoli strana může alianci dle vlastního uvážení rozpustit, aniž by k tomu potřebovala potvrzení druhého spojence. V sekci „Diplomacie“ přejděte na záložku „SPOJENCI“ a v pozici vedle názvu klanu klikněte na tlačítko  (Rozpustit alianci s klanem).

Aliance může být automaticky rozpuštěna v následujících případech:

 • Klan založil alianci s novou hlavní mocností – v takovém případě je aliance s předchozí hlavní mocností rozpuštěna.
 • Jeden ze spojeneckých klanů byl rozpuštěn.

Při rozpuštění aliance s vedlejší mocností jsou administrační body vašemu klanu navráceny.

Po rozpuštění aliance se maximální počet přímých podřízených pro hlavní mocnost až do dalšího dne na globální mapě sníží o počet rozpuštěných aliancí.

Příklad. Klan A měl jako hlavní mocnost maximum tří vedlejších mocností a s jednou z nich rozpustil alianci. Maximální počet vedlejších mocností pro klan A je snížen na dvě. Klan bude moci přibrat třetí vedlejší mocnost nejdříve v dalším dni na globální mapě.

Chcete-li se podívat na historii účasti svého klanu v aliancích, klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko  („Diplomacie“) a přejděte na záložku „HISTORIE ALIANCÍ“.

Chcete-li se podívat na historii aliancí jakéhokoliv klanu, dokonce i nepřátelského, klikněte na jeho název či emblém na mapě a v zobrazeném popisku profilu klikněte na možnost „Aliance klanu“.

Struktura aliance

Aliance má vždy ve vedoucí pozici jednu hlavní mocnost, zatímco vedlejší mocnosti také mohou mít podřízené klany. To tvoří hierarchickou strukturu, v níž jsou všichni členové navzájem spojenci.

Klan může mít jen jednu hlavní mocnost, zatímco maximální počet vedlejších mocností je určen pravidly sezóny na globální mapě.

Spojenecké klany v jakékoliv úrovni struktury nemohou navzájem útočit na své provincie. Převod provincií a přenechávání bitev je k dispozici pouze mezi hlavní mocností a jejími přímo podřízenými vedlejšími mocnostmi.

Chcete-li si prohlédnout nejbližší spojence klanu, klikněte v jakékoliv části sekce „Diplomacie“ na tlačítko  (Ukázat spojence klanu) section.

Chcete-li sledovat aliance na mapě v režimu podrobného zobrazení mapy, klikněte ve spodní části obrazovky globální mapy na tlačítko  (Barvy vůdce aliance). Provincie spojeneckých klanů budou označeny barvou, značkou a emblémem vedoucího klanu.

Přenechávání bitev

Hlavní a vedlejší mocnosti si mohou navzájem předávat útoky na provincie, a to včetně vyloďovacích provincií a vyloďovacích aukcí. Na přenechání bitev investují klany administrační body.

Poznámka: klany nemohou přenechávat obranu provincie.

Pro přenechání útoku na provincii:

 1. Klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko  (Naplánované a připravované bitvy pro váš klan).
 2. V seznamu napravo od útoku, který chcete předat, klikněte na tlačítko  (Přenechat bitvy v provincii vašim spojencům).
 3. V okně „Přenechání bitvy spojenci“ vyberte spojence pro přenechání bitvy a klikněte na tlačítko „PODAT ŽÁDOST“.

Pokud klan žádost přijme, bude v průběhu nadcházejícího hlavního času bojovat o provincii, dokud nebude provincie obsazena, nebo dokud klan nebude poražen.

Pouze klan, který přenechané bitvy bojoval, získá za útok body vlivu, postup v klanovém úkolu a body Elo hodnocení. Je-li provincie obsazena, tak klan, který útok přenechal, dostává body klanového úkolu pouze za obsazení, držení a vyplenění provincie.

Útok na provincii nemůže být přenechán v následujících případech:

 • Den, kdy byla aliance zformována, ještě neskončil
 • Spojenec je vlastníkem napadené provincie
 • Spojenec již přijal přenechání bitev od jiného klanu
 • Spojenec útočí na stejnou provincii

Pokud spojenec do přenechané bitvy nenastoupí, dostane trest za zmeškání bitvy společně s klanem, který útok přenechal (podívejte se na Postihy za zmeškané bitvy).

Přenechání bitvy se automaticky zruší v následujících případech:

 • Nabídka v aukci byla ručně či automaticky zrušena
 • Žádost o účast ve vyloďovacím turnaji byla ručně či automaticky zrušena
 • Divize útočícího klanu byla rozpuštěna, protože klan opustil globální mapu
 • Aliance byla rozpuštěna – v takovém případě jsou zrušeny pouze nepřijaté žádosti o přenechání

Převádění provincií

Převádění provincií je dostupné pouze mezi přímými spojenci. Klan, který provincii dostane, se stane jejím vlastníkem a získává z ní příjem.

Provincie se převádějí za následujících podmínek:

 • Provincii lze převést pouze tehdy, pokud v ní skončil hlavní čas a vlastník provincie se nezměnil.
 • Převáděná provincie v sobě nesmí mít velitelství.
 • Pokud se v provincii nachází divize vlastníka, pak je převedena novému vlastníkovi společně s provincií.
 • Klan, který provincii dostává, investuje administrační body, zatímco klan, který provincii převádí, je získává (podívejte se na Administrační body).

Poznámka: pokud klan získává s provincií i divizi, mohou se jeho náklady na další divize zvýšit (podívejte se na Velitelství, divize a moduly).

Pro převedení provincie:

 1. Klikněte na provincii na globální mapě, a pak ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko  (Převést provincii spojenci).
 2. V okně „PŘENECHÁNÍ PROVINCIE“ vyberte spojence a klikněte na tlačítko „PŘEVÉST PROVINCII“.

Převod nemusí být potvrzen a spojenec jej nemůže odmítnout.

Provincii nelze převést v následujících případech:

 • Den, kdy byla aliance zformována, ještě neskončil
 • Klan po podání žádosti o převod do provincie přemístil či v ní vylodil své velitelství
 • Provincie po hlavním čase změnila svého vlastníka
 • Klany svou alianci rozpustily před koncem hlavního času
 • Vlastník provincie opustil globální mapu

Daně

Od okamžiku zformování aliance může hlavní mocnost vidět veškeré příjmy podřízených klanů. Podíl z příjmů vedlejší mocnosti na globální mapě bude stržen jako daň pro její hlavní mocnost.

Zdaňují se následující příjmy klanu:

 • Zlaťáky a vliv získaný za plnění klanových úkolů
 • Zlaťáky získané za vlastnění provincie
 • Zlaťáky získané za vyplenění provincie
 • Zlaťáky a vliv získané jako daň od vedlejší mocnosti
 • Zlaťáky a vliv získané za vyplenění konvoje
 • Vliv získaný za zničení nepřátelské divize

Srážky se provádějí při obdržení každého příjmu. Když je nashromážděna minimální suma pro zaplacení daně, může klan hlavní mocnosti daň poslat v podobě konvoje. Daň se považuje za zaplacenou teprve po vyslání konvoje.

Poznámka: množství nastřádaných daní je omezené. Pokud klan nastřádá maximální možnou sumu daní a nevyšle konvoj ke své hlavní mocnosti, budou se z příjmů klanu nadále strhávat srážky, ale nebudou se střádat. Maximální akumulace daní je pro všechny klany omezena a nezávisí na výši daně odsouhlasené v aliancích.

Výše srážek nemůže být desetinné číslo a je vždy zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo. Proto může být součet nashromážděné daně s desetinnými čísly nižší než její vypočítaná hodnota.

Je-li aliance rozpuštěna, zůstane nashromážděná daň na straně vedlejší mocnosti a není převedena do klanové pokladnice jako skutečný příjem. Pokud bývalí spojenci alianci obnoví a zůstanou ve svých předchozích rolích, shromažďování daně se obnoví.

Nashromážděná daň se vynuluje na konci sezóny, a to bez ohledu na sumu a vztahy mezi klany.

Veškerá historie správy aliance vašeho klanu je dostupná v „Záznamu klanu“ na záložce „Diplomacie“.

Politický žebříček

Pokud klan vlastní provincie, které jsou spojeny s velitelstvím, patří k alianci a během sezóny vybojuje na globální mapě alespoň jednu bitvu, je automaticky zařazen na politický žebříček. Pozice klanu na žebříčku závisí na počtu bodů získaných ve třech kategoriích: body za vlastnictví provincií, body za vedlejší mocnosti a body za konvoje.

Body za vlastnictví provincií. Klan dostává body za vlastnictví provincií, které jsou propojeny s velitelstvím, při splnění následujících podmínek:

 • Provincie se nachází na frontě X. úrovně.
 • Úroveň příjmů provincie je > 0.
 • Klanový vlastník dostává z této provincie příjmy.

Tyto body se nesčítají a závisí na aktuálním stavu klanu: pokud nemá žádné provincie spojené s velitelstvím, nebo o všechny přijde, rovnají se jeho body za vlastnictví provincií nule. Je-li na frontě nastaven limit na počet příjem přinášejících provincií, pak to také ovlivňuje politické body za provincie.

Příklad. Klan A vlastní dvacet provincií spojených s velitelstvím. Počet příjem poskytujících provincií na frontě je omezen na deset. Proto klan A dostává příjmy pouze ze svých deseti nejvýnosnějších provincií. Klan také získává politické body jen za deset provincií.

Body za vedlejší mocnosti. Vedlejší mocnosti přispívají své hlavní mocnosti polovinou svých bodů za vlastnictví provincií, a také polovinou bodů za vlastnictví provincií od jejich podřízených klanů ve formě politických bodů. Proto vedoucí hlavní mocnost získává body za všechny vedlejší mocnosti v hierarchii. Body za vedlejší mocnosti se nesčítají a závisí na aktuálním stavu klanu: pokud klan nemá podřízené klany, nebo rozpustí všechny své aliance, tak se jeho body za vedlejší mocnosti rovnají nule.

Body za konvoje. Jak hlavní, tak i vedlejší mocnosti získávají politické body za vysílání konvojů. Čím více zdrojů je vysláno, tím více bodů klany získají, a to bez ohledu na to, zda byly zdroje doručeny. Body za konvoje se sčítají a nelze je až do konce sezóny ztratit.

Politické hodnocení klanu se zpracovává jednou za tah.

Chcete-li si prohlédnout politické hodnocení klanů, klikněte na hlavní obrazovce globální mapy na tlačítko   (Sezónní žebříčky).

Zavřít