Glosář

Aliance

Unie klanů, která jim umožňuje vzájemně si převádět provincie a přenechávat bitvy. Jeden z klanů se stane vedoucím klanem (hlavní mocností), zatímco z ostatních se stanou podřízené klany (vedlejší mocnosti). Všechny klany, které patří k jedné alianci a jsou hierarchicky propojené s vedoucím klanem, jsou navzájem spojenci. Část z příjmů vedlejších mocností je stržena jako daň pro jejich hlavní mocnost.

Daň

Podíl z příjmů vedlejších mocností, který je stržen, aby byl zaplacen hlavní mocnosti aliance. Výše daně je odsouhlasena při zformování aliance.

Konvoj

Způsob převodu zdrojů od jednoho klanu ke druhému v rámci definovaného počtu herních dní (doby doručení).

Útok na konvoj

Útok na konvoj za účelem zabavení převáděných zdrojů.

Denní podíl ze zdrojů

Část z celkového obnosu zdrojů, které se prostřednictvím konvoje doručují klanu příjemce každý den v rámci doby doručení.

Doba doručení

Počet herních dní, které konvoj potřebuje k doručení celkového obnosu zdrojů ke klanu příjemce.

Klíčová pravidla

Výměna zdrojů je jedním z hlavních účelů spolupráce klanů na globální mapě. Příkladem takové výměny je podíl příjmů vedlejší mocnosti, který se pravidelně převádí hlavní mocnosti v podobě daní (pro více podrobností se podívejte na Klanové aliance).

Klany si také mohou zdroje vyměňovat mimo aliance. Pokud má například jeden klan nadbytek určitého zdroje, zatímco jiný klan ho postrádá, mohou se oba klany domluvit na výměně zdrojů za vzájemně výhodných podmínek. Přitom jediný způsob, jak klany mohou na globální mapě měnit zdroje, je vyslání konvoje.

Hlavním účelem konvoje je doručení zdrojů klanu příjemce v rámci definované doby doručení. Tato doba doručení se vypočítává na základě množství převáděných zdrojů a nastavení stávající sezóny.

Konvoj doručuje klanu příjemce zdroje každý den stejnou část, které se říká denní podíl. Pokud je například doba doručení pět dní, tak klan příjemce každý den obdrží jednu pětinu celkového obnosu.

Pokud nemůže být celkový obnos rovnoměrně rozdělen do dní doručení, mohou se od sebe denní podíly navzájem nepatrně lišit.

Nepřátelské klany mohou na konvoj každý den jeho cesty zaútočit s cílem zabrat denní podíl zdrojů. Pro ochranu konvoje před vypleněním vybírá klan odesílatele v okamžiku vyslání konvoje jeho obránce (pro více podrobností se podívejte na Vyslání konvoje). Pokud nepřátelský klan útok vyhraje, získá jako odměnu denní podíl převážených zdrojů.

Chcete-li se podívat na konvoje vyslané vaším klanem, a konvoje aktuálně směřující k vašemu klanu, přejděte do horní části hlavní obrazovky globální mapy, klikněte na tlačítko  (Konvoje) a pak přejděte na záložku „KONVOJE MÉHO KLANU“.

Na globální mapě existují dva typy konvojů, v závislosti na účelu převáděných zdrojů:

 • Konvoj s daněmi
 • Obchodní konvoj

Konvoj s daněmi

Pevně daný podíl zlaťáků a Vlivu, které získá vedlejší mocnost na globální mapě, je stržen jako daň, jež bude zaplacena její hlavní mocnosti. Podíl si klany vzájemně odsouhlasí při formování aliance a strhává se pokaždé, když jsou příjmy ukládány do pokladnice vedlejší mocnosti.

Například pokud klan souhlasí s 20% daňovou sazbou, potom je 20 % ze všech zlaťáků a Vlivu, které vedlejší mocnost na globální mapě získá, okamžitě strženo, aby se tento obnos následně odvedl hlavní mocnosti, zatímco zbývajících 80 % jde obvyklým způsobem do pokladnice vedlejší mocnosti.

Minimální a maximální výše daně v alianci se může lišit v závislosti na nastavení stávající sezóny na globální mapě.

Když obnos stržených zdrojů dosáhne určité prahové hodnoty, může vedlejší mocnost vyslat ke své hlavní mocnosti konvoj. Ke ávě konvojů jsou oprávnění následující klanoví důstojníci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník.

Chcete-li si prohlédnout informace o strhávaných daních a vyslat konvoj k hlavní mocnosti, přejděte na horní část hlavní obrazovky globální mapy, klikněte na tlačítko  (Diplomacie) a pak klikněte na záložku „DANĚ“. Zde si můžete také zkontrolovat obnosy daní, jejichž doručení vašemu klanu je v současné době naplánováno od vašich vedlejších mocností, máte-li nějaké.

Pro více informací o zdaněném příjmu a proceduře zdanění se podívejte na Daně.

Klanům, které vyplení či obdrží konvoj s daněmi, jenž převáží zlaťáky, jsou přiděleny vítězné body (pro více podrobností se podívejte na Vítězné body).

Obchodní konvoj

Obchodní konvoj představuje způsob výměny zdrojů na globální mapě za vzájemně výhodných podmínek.

Například: klan, který si drží vysokou pozici na politickém žebříčku a získal slušné množství bonů, ale v danou chvíli bony nepotřebuje a dal by přednost určitému množství vlivu. Aby získal vliv, může se dohodnout na výměně zdrojů s jiným klanem a vyslat k němu obchodní konvoj s bony či jiným preferovaným zdrojem výměnou za konvoj s požadovaným množstvím vlivu.

Klany mohou obchodní konvoje vyslat k jakémukoliv jinému klanu, včetně jejich hlavní či vedlejší mocnosti.

Váš klan může vyslat omezený počet obchodních konvojů, které současně převážejí zdroje. Limit je určen nastavením sezóny. Pokud ho dosáhnete, budete moci další obchodní konvoj vyslat, jakmile vyprší doba doručení již vyslaného konvoje.

Obchodní konvoj může převážet následující zdroje: zlaťáky, vliv, průmyslové zdroje a bony. Pro každý zdroj je stanoven minimální obnos pro převoz, takže pokud klan nenastřádal dostatečné množství daného zdroje, nebude ho moci pomocí obchodního konvoje odeslat. Přesný obnos pro každý zdroj je určen v nastavení sezóny. Maximální obnos, který může klan obchodním konvojem odeslat, je veškeré nastřádané množství daného zdroje.

Na zdroje převezené obchodním konvojem se nevztahují daně, a to bez ohledu na to, kdo zdroje získá (klan příjemce, nebo nepřátelský klan díky útoku na konvoj).

Převáží-li obchodní konvoj zlaťáky, tak ani klanu příjemce, ani nepřátelskému klanu za něj nejsou přiděleny vítězné body.

Za vysílání obchodních konvojů nezískávají klany body v politickém žebříčku.

Vyslání konvoje

Způsoby vyslání konvoje se liší s v závislosti na typu konvoje.

 • Pro vyslání konvoje s daněmi:
 • Pro vyslání obchodního konvoje:
 1. Klikněte na tlačítko  (Diplomacie) a přejděte na záložku „DANĚ“.
 2. Na panelu „DANĚ PRO HLAVNÍ MOCNOST“ klikněte na tlačítko „POSLAT“. Objeví se okno „VYSLÁNÍ KONVOJE“. Tlačítko „POSLAT“ je neaktivní, dokud se neshromáždí prahová hodnota zdrojů, vyžadovaná pro vyslání konvoje.
 3. Okno „VYSLÁNÍ KONVOJE“ obsahuje následující informace: název klanu příjemce, množství zdrojů k převozu a dobu doručení. Jsou-li informace správné, klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT“.
 4. Uveďte další požadované informace: obránce konvoje, čas zahájení bitvy a server.
 5. Klikněte na tlačítko „VYSLAT KONVOJ“.
 1. Klikněte na tlačítko  (Konvoje) a přejděte na záložku „KONVOJE MÉHO KLANU“.
 2. V dolní části obrazovky klikněte na tlačítko „VYTVOŘIT KONVOJ“. Objeví se okno „VYSLÁNÍ KONVOJE“.
 3. Zadáním značky či názvu klanu uveďte klan příjemce.
 4. Uveďte zdroje, které se budou převážet: Klikněte na  a v rozbalovací nabídce vyberte požadovaný zdroj. Chcete-li do seznamu přidat nový zdroj, klikněte na tlačítko „Přidat zdroj“.
 5. Klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT“.
 6. Pomocí posuvníků určete množství k převozu, nebo ho zadejte do požadovaných polí. Pro odstranění zdroje ze seznamu klikněte na  (Odstranit zdroj z konvoje).
 7. Klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT“.
 8. Uveďte další požadované informace: obránce konvoje, čas zahájení bitvy a server.
 9. Klikněte na tlačítko  „VYSLAT KONVOJ“.

Poznámka: jakmile je konvoj vyslán, nelze ho zrušit či odvolat.

Obráncem konvoje je klan, který konvoj chrání před vypleněním ze strany nepřátelských klanů. Do pozice obránce konvoje může být dosazen buď klan odesílatele, nebo klan příjemce. Až nadejte čas zahájení bitvy, mohou hráči přiděleného klanu v horní části hlavní obrazovky globální mapy vidět při kliknutí na tlačítko  (Naplánované a připravované bitvy pro váš klan) naplánovanou bitvu.

Klan nemůže dosazení do pozice obránce konvoje odmítnout.

Čas zahájení bitvy je hlavním časem pro turnajové bitvy mezi klany, které soupeří o právo zaútočit na konvoj. Přesný seznam hlavních časů je definován v nastavení stávající sezóny na globální mapě. Také jsou k dispozici hlavní časy posunuté o 15 minut.

Aby bylo možné odehrát bitvy o konvoj v rámci stávajícího herního dne, musí být konvoj vyslán minimální nezbytný počet tahů před vybraným hlavním časem. Minimální počet tahů je definován nastavením stávající sezóny. Je-li tato podmínka splněna, budou moci nepřátelé podat žádost o útok na konvoj, jakmile začne další tah, a bitvy o konvoj pak proběhnou během stávajícího herní dne. Pokud je však konvoj vyslán později, budou moci nepřátelé podat žádost o útok na konvoj teprve po zahájení hlavního času a samotné bitvy o konvoj jsou přesunuty na následující herní den.

Například ve stávající sezóně je nastaven minimální nezbytný počet tahů na čtyři tahy. Klan vysílá konvoj v 17:00. V tomto případě, aby bylo možné bitvy odehrát ve stávajícím herním dni, musí být čas zahájení bitvy stanoven na 21:00 či později. Jinak bitvy o konvoj proběhnou až v následující herní den.

Mapy, na nichž se budou bitvy o konvoj konat, se mohou, zatímco je konvoj na své cestě ke klanu příjemce, den ode dne lišit. Přesný seznam map se vybírá náhodně při vyslání konvoje a nedá se změnit.

Útok na konvoj

V závislosti na tom, kolik tahů před vybraným hlavním časem byl konvoj vyslán, mohou nepřátelé podat žádost o útok na konvoj buď po začátku dalšího nadcházejícího tahu, nebo po zahájení hlavního času vybraného při vyslání konvoje. Chce-li žádost podat, musí se klan zapojit do aukce a učinit nabídku. Minimální nabídkou je jeden bod vlivu.

Pro podání žádosti o útok na konvoj:

 1. Klikněte na tlačítko  (Konvoje) a přejděte na záložku „HLEDÁNÍ KONVOJŮ“.
 2. Upřesněte preferovaný typ konvoje, mapu, server a čas zahájení bitvy. Objeví se seznam odpovídajících konvojů.
 3. Vyberte konvoj a klikněte na tlačítko  (Učinit nabídku). Objeví se okno pro předkládání nabídek.
 4. Pomocí posuvníku určete hodnotu nebo do požadovaného pole zadejte nezbytné množství vlivu.
 5. Klikněte na tlačítko „UČINIT NABÍDKU“.

Aukce probíhá podle následujících pravidel:

 • Aukce se řídí pravidly uzavřené aukce: klany neznají ani počet účastníků aukce, ani výši nabídek ostatních klanů.
 • Útočící klany mohou učinit nebo odstranit nabídky, ale ne později než jednu hodinu před hlavním časem pro bitvy o daný konvoj.
 • V aukci může být několik vítězů – několik nejvyšších nabídek je přijato a tyto vítězné klany postupují do turnajové fáze. Přesný počet vítězů aukce je definován nastavením aktuální sezóny a nesmí se shodovat s počtem vítězů aukce o vylodění na globální mapě.
 • Vítězové aukce se určují jednu hodinu před hlavním časem, který byl pro bitvy o konvoj vybrán.

Nabídky v aukci musí splňovat určitá pravidla:

 • Veškerá aktivita spojená s nabídkami probíhá v reálném čase, takže není nutné čekat na další tah.
 • Výši nabídky nelze upravit. Pokud chcete svou nabídku zvýšit či snížit, musíte stávající nabídku stáhnout a učinit novou.
 • Minimální nabídka zůstává pro všechny konvoje stejná bez ohledu na obnos převážených zdrojů. Hodnota minimální nabídky je definována nastavením aktuální sezóny.
 • Kdykoliv se vyskytne několik nabídek stejné hodnoty, tak v aukci vyhrává nabídka (či nabídky), která byla učiněna jako první.
 • Pokud klan, který učinil nabídku, z aukce vypadne, tak se mu celý obnos nabídnutého Vlivu vrátí.

Učinit a stahovat nabídky v aukcích mohou následující klanoví důstojníci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník.

Klany, které aukci vyhrají, získají právo ke vzájemnému boji v turnaji.

Turnaj probíhá podle následujících pravidel:

 • Turnaje se hrají vylučovacím systémem: jednou poražený účastník je z turnaje odstraněn.
 • Bitvy probíhají v několika kolech. Kola začínají každou půlhodinu, počínaje od hlavního času vybraného při vyslání konvoje. Pokud například hlavní čas začíná v 17:00, bude první kolo bitev probíhat v 17:00, druhé v 17:30 atd.
 • Dvojice protivníků pro první kolo se vybírají podle Elo hodnocení, počínaje klanem, který má hodnocení nejnižší. Pro následná kola se protivníci vybíraje podle bodů zkušeností získaných v předchozím kole.
 • Pokud je počet účastníků turnaje lichý, pak jednomu z klanů není přidělen žádný protivník a automaticky postupuje do dalšího kola.
 • Zpracování výsledků bitvy probíhá v reálném čase, takže není nutné čekat na další tah.
 • Po konci každého kola a zpracování výsledků se Elo hodnocení zúčastněných klanů přepočítá podle výsledků bitvy.
 • V případě remízy jsou oba klany považovány za poražené a jsou z turnaje vyloučeny.
 • V případě, že se vyzyvatel nedostaví do bitvy, tak čelí postihům. Pro další podrobnosti se podívejte na Postihy za zmeškané bitvy.

Vítěz turnaje se utká v bitvě s klanem obránce. Který klán zdroje získá závisí na výsledku bitvy:

 • Vítězství útočícího klanu
 • Vítězství obránce konvoje
 • Remíza
 • Nedostavení se do bitvy ze strany obránce konvoje
Vítězství útočícího klanu

Útočící klan dostane denní podíl zdrojů, zatímco klan příjemce nedostane nic.

Vítězství obránce konvoje

Denní podíl zdrojů putuje ke klanu příjemce.

Remíza

Obránce konvoje je považován za vítěze – denní podíl putuje ke klanu příjemce.

Nedostavení se do bitvy ze strany obránce konvoje

Útočící klan je považován za vítěze a získává denní podíl bez boje. Zároveň obránce konvoje nečelí žádným postihům.

Vítězství v turnaji a úspěšný útok na konvoj nepomáhají klanu v postupu v klanových úkolech, ani klanu nepřináší další Vliv, pokud konvoj Vliv nepřeváží. V takovém případě získává útočící klan Vliv obsažený v denním podílu.
Zavřít