docs

Zaktualizowanie wersji 29 marzec 2012

WAŻNE! PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ! POPRZEZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE KORZYSTANIE Z JEDNEJ LUB KILKU NASZYCH GIER BĄDŹ USŁUG W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NASZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, PROSIMY NIE KONTYNUOWAĆ PROCESU REJESTRACJI I NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NASZE WITRYNY ORAZ NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO NASZYCH STRON, GIER I USŁUG ANI NIE KORZYSTAĆ Z NICH.

To oprogramowanie wraz z wszelkimi plikami dostarczonymi przez Wargaming.Net LLP drogą transmisji on-line lub w inny sposób w celu wprowadzenia poprawek, aktualizacji lub innych zmian związanych z oprogramowaniem, jak również wszelkie materiały w wersji drukowanej oraz dokumenty w wersji internetowej lub elektronicznej (zwane dalej "Instrukcją"), a także wszelkie kopie i dzieła pochodne tego oprogramowania oraz Instrukcji (pod łączna nazwą "Gry" obejmującą także "Klienta Gry") stanowią pracę, do której prawa autorskie należą do Wargaming.net lub jego licencjodawców (zwanych łącznie "WN"). Wszelkie sposoby korzystania z Gry podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (zwanej dalej "Umową Licencyjną" lub "Umową") oraz postanowieniom i warunkom obowiązującym w odniesieniu do korzystania ze związanych z nią usług internetowych, które są dostępne tutaj http://worldoftanks.eu/pl/terms_of_service. Gra jest rozprowadzana wyłącznie do użytku uprawnionych użytkowników końcowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Korzystanie z Gry lub jej kopiowanie, modyfikowanie albo rozprowadzanie bez wyraźnego upoważnienia uzyskanego na mocy Umowy Licencyjnej jest wyraźnie zakazane.

1. Przyznanie Licencji na Ograniczone Korzystanie

Jeśli użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej, może zainstalować Klienta Gry na swoim komputerze zakładając konto i uzyskując dostęp do niego ("Usługa") w celu rozpoczęcia Gry. Z zastrzeżeniem akceptacji przez użytkownika niniejszej Umowy Licencyjnej oraz stosowania się przez niego do jej postanowień, WN niniejszym udziela, zaś użytkownik przyjmuje ograniczoną i niewyłączną licencję na (a) instalowanie Klienta Gry na jednym lub kilku komputerach znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika, oraz (b) korzystanie z Klienta Gry w połączeniu z Usługą wyłącznie do niekomercyjnych celów rozrywkowych. Korzystanie z Klienta Gry podlega postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej oraz Umowy o Warunkach Korzystania z Usług. Przed korzystaniem ze swojego konta do gry, użytkownik musi zaakceptować obydwie te umowy.

2. Dodatkowe Ograniczenia Licencji

Licencja przyznana użytkownikowi zgodnie z częścią 1 Umowy podlega ograniczeniom określonym w częściach 1 i 2 (zwanych łącznie "Ograniczeniami Licencji"). . Korzystanie z Gry naruszające Ograniczenia Licencji będzie uważane za naruszenie praw autorskich do Gry należących do WN. Użytkownik zobowiązuje się w żadnych okolicznościach nie:

A. Powielać, sporządzać kopii lub kserokopii, wykonywać tłumaczeń, programować w trybie "reverse engineering", odzyskiwać kodu źródłowego, modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na zawartości Gry, w całości ani części, jednak z zastrzeżeniem, że użytkownik może sporządzić jedną (1) kopię Klienta Gry i Instrukcji wyłącznie w celach archiwizacji;

B. Stosować cheatów, automatycznego oprogramowania (boty), haków, modów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania pochodzącego od osób trzecich, zaprojektowanego w celu modyfikowania doświadczenia zdobytego w grze World of Tanks;

C. Wykorzystywać Gry lub dowolnego z jej elementów, w tym m.in. Klienta Gry, w jakichkolwiek celach komercyjnych, co obejmuje bez ograniczeń (a) korzystanie z Gry w kafejkach internetowych, centrach gier komputerowych i na wszelkich innych serwerach opartych o lokalizację bez wyraźnej pisemnej zgody WN, (b) gromadzenie walut, przedmiotów bądź zasobów używanych w Grze w celu sprzedawania ich poza obrębem Gry, lub (c) świadczenie poza obrębem Gry usług właściwych dla gry w zamian za opłatę, np. podnoszenie poziomu mocy;

D. Stosować nieautoryzowanego oprogramowania pochodzącego od osób trzecich, które przechwytuje, wydobywa lub w inny sposób gromadzi informacje zawarte w Grze lub Usłudze, co obejmuje bez ograniczeń wszelkie oprogramowanie, które odczytuje obszary pamięci wykorzystywane przez Grę w celu przechowywania informacji o postaci lub środowisku gry, przy czym WN może jednak według własnego uznania zezwolić na korzystanie z niektórych interfejsów użytkownika, pochodzących od osób trzecich;

E. Modyfikować lub powodować modyfikacji plików, które są elementami Klienta Gry w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez WN;

F. Udostępniać, świadczyć lub rozwijać usług matchmaking (doboru przeciwników o podobnych umiejętnościach) na potrzeby Gry, ani w dowolny sposób i w dowolnym celu przechwytywać, emulować lub przekierowywać protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez WN, co obejmuje bez ograniczeń grę przez internet, grę w sieci lub jako część sieci dostarczających treści elektroniczne bez uzyskania zezwolenia;

G. Ułatwiać, tworzyć ani bez zezwolenia utrzymywać połączenia z Grą lub Usługą, w tym bez ograniczeń (a) wszelkich połączeń z nieautoryzowanymi serwerami, które emulują lub podejmują próby emulacji Usługi, oraz (b) wszelkich połączeń przy użyciu programów bądź narzędzi, których stosowanie nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez WN;

H. Sprzedawać, ustanawiać zabezpieczenia w postaci Gry na rzecz osób trzecich lub przekazywać osobom trzecim powielone wersje Gry w sposób, który nie został wyraźnie określony w niniejszej umowie, albo wypożyczać, oddawać w dzierżawę lub udzielać licencji osobom trzecim na korzystanie z niej.

3. Warunki Korzystania z Usług

Aby uzyskać dostęp do Usługi i rozpocząć Grę konieczna jest akceptacja Warunków Korzystania z Usług. Wszelkie aspekty uczestnictwa w Grze podlegają postanowieniom Umowy o Warunkach Korzystania z Usług. Warunki Korzystania z Usług są dostępne tutaj: http://worldoftanks.eu/pl/terms_of_service. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami Korzystania z Usług, nie jest możliwa jego rejestracja w celu utworzenia konta do gry.

4. Prawo własności, prawa autorskie i znaki towarowe

A. Wszelkie tytuły prawne, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Gry oraz do wszelkich jej egzemplarzy (w tym bez ograniczeń do wszelkich tytułów, kodu komputerowego, motywów, przedmiotów, postaci, nazw postaci, historii, dialogów, sloganów, miejsc, pojęć, grafiki, ekwipunku postaci, projektów budynków lub krajobrazu, animacji, dźwięków, kompozycji i nagrań, efektów audiowizualnych, wątków, podobieństwa postaci, sposobów działania, autorskich praw osobistych i wszelkiej związanej z tym dokumentacji) stanowią własność WN lub są licencjonowane przez WN. Klienta Gry chronią prawa autorskie wszystkich państw świata, międzynarodowe traktaty i konwencje dotyczące praw autorskich oraz inne przepisy prawne. Wszelkie prawa są egzekwowane i zastrzeżone. Gra może zawierać materiały licencjonowane, będące własnością osób trzecich, zaś w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw. Wszelkie znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.

B. Firmowe logotypy należące do Wargaming.net oraz do WN to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe WN na terenie Wielkiej Brytanii i innych krajów, zaś wszelkie prawa i tytuły prawne do tych znaków, jak również udziały w nich, są niniejszym wyraźnie zastrzeżone na rzecz WN. Wszelkie pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy firmowe i logotypy, które pojawiają się w grach WN lub są wyświetlane na stronie internetowej WN należą do poszczególnych właścicieli. Zarówno Gra jak i wszelkie materiały, informacje i dane zawarte lub wyświetlane w grach i/lub pojawiające się w inny sposób na stronie internetowej, w tym dokumenty, Usługi, projekt strony, tekst, grafika, logotypy, obrazy i ikony, jak również wszelkie aranżacje ich dotyczące są wyłączną własnością WN i są objęte prawem własności © 1998-2013 Wargaming.net. Wszelkie prawa, których nie przyznano użytkownikowi na mocy niniejszych postanowień są wyraźnie zastrzeżone na rzecz WN. Powielanie, rozprowadzanie, modyfikowanie, retransmisja, publikowanie oraz inne wykorzystywanie bądź eksploatacja gier, strony internetowej i/lub wszelkich materiałów (lub dowolnej ich części bądź dzieł pochodnych), zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, jest zabronione, o ile wcześniej nie uzyskano pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich lub zgody ewentualnych sublicencjobiorców, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wyraźnie na to zezwalają.

5. Zgoda na monitorowanie

Podczas grania w dowolną z gier oferowanych i/lub obsługiwanych przez WN lub korzystajania z dowolnych funkcji służących do komunikacji i znajdujących się na stronach internetowych, adres IP użytkownika (adres protokołu komunikacyjnego sieci, z której uzyskany został dostęp do jednego z powyższych) może zostać zapisany w naszej bazie danych. Podczas aktualizacji lub wprowadzania poprawek, nasza procedura "poprawiania" może obejmować sprawdzenie, czy na komputerze użytkownika znajdują się najnowsze wersje plików potrzebnych do gry; podczas porozumiewania się w obrębie dowolnej gry lub korzystania z wszelkich innych funkcji komunikacji w obrębie gry (np. czat na żywo, przekazywanie komunikatów itp.), nawet w prywatnych kontaktach z innymi osobami, użytkownik ma świadomość, że takie formy komunikacji przechodzą przez nasze serwery i mogą być przez nas monitorowane, nie oczekuje prywatności takiej formy komunikacji i co za tym idzie wyraża zgodę na monitorowanie komunikacji wychodzącej i przychodzącej. Polityka Prywatności WN jest dostępna tutaj: http://worldoftanks.eu/pl/privacy_policy.

6. Wygaśnięcie umowy

Niniejsza Umowa Licencyjna obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną w dowolnym momencie poprzez (i) trwałe zniszczenie wszelkich kopii Gry, znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, (ii) usunięcie Klienta Gry ze swojego dysku twardego. WN może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, zarówno z określonych przyczyn jak i bez przyczyny. Od momentu, kiedy z jakiejkolwiek przyczyny umowa zostanie wypowiedziana, wszelkie przyznane na mocy umowy licencje ulegają wygaśnięciu ze skutkiem natychmiastowym, zaś użytkownik ma obowiązek zniszczyć wszelkie kopie Gry, znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, oraz usunąć Klienta Gry ze swojego dysku twardego.

7. Poprawki i aktualizacje

WN może udostępnić lub dostarczyć poprawki, aktualizacje i modyfikacje do Gry, które należy zainstalować, aby użytkownik mógł kontynuować grę. WN może zdalnie aktualizować Grę, w tym Klienta Gry znajdującego się na sprzęcie użytkownika, bez wiedzy użytkownika o tym, zaś użytkownik niniejszym udziela WN zgody na udostępnienie i zastosowanie takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji.

8. Czas trwania usług online

Niniejsza Gra jest grą online, w którą należy grać przez internet za pośrednictwem Usługi dostarczanej przez WN. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługa jest dostarczana wedle uznania WN i może być zakończona bądź przerwana przez WN zgodnie z Warunkami Korzystania z Usług.

9. Udział w grze

Udział użytkownika w grze podlega następującym zasadom i warunkom.

A. Rejestracja

Aby uczestniczyć w grze World of Tanks, uczestnicy ("Gracze") muszą mieć ukończone 13 lat. Gracze odpowiadają za uniemożliwienie osobom trzecim dostępu do swoich kont. Zalecamy wybór trudnego do odgadnięcia hasła i nieużywanie go ponownie na żadnej innej stronie internetowej, gdzie może ono zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony. Zaleca się, aby użytkownicy nie udostępniali innym osobom swoich kont ani nie korzystali wspólnie z innymi z komputerów, z których mają dostęp do witryny. W przypadku utraty konta lub włamania się na nie hakerów, prosimy niezwłocznie poinformować o tym administratorów.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek i błędów związanych z rejestracją na adres https://support.worldoftanks.eu/?/Base/UserAccount/Profile.

B. Zawieszenie konta

Naruszenie niniejszych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje:

 1. Czasowe zawieszenie dostępu do publicznych czatów oraz czatów dotyczących bitew.
 2. Stałe zawieszenie dostępu do publicznych czatów oraz czatów dotyczących bitew.
 3. Czasowe zawieszenie konta użytkownika. 
 4. Stałe zawieszenie konta użytkownika.
 5. Zamknięcie konta
 6. Nakaz zmiany nazwy konta użytkownika 

C. Niedozwolone korzystanie

Rozpoczynając zabawę z Grą, zgadzasz się na niniejsze oraz wszystkie inne związane z nimi zasady i będziesz się do nich stosować niezależnie od okoliczności. Umożliwiając innemu użytkownikowi dostęp do swojego Konta, jesteś osobiście odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje, które mogą wynikać (ze skasowaniem Konta włącznie) z takiej formy użytkowania i nie będzie ci przysługiwał zwrot żadnych wniesionych przez ciebie opłat pieniężnych.

Użytkownik zgadza się, aby w trakcie korzystania z Gry oraz podczas korzystania z czatów publicznych i czatów dotyczących bitew), tablic ogłoszeń, komunikatorów internetowych czy innych funkcji komunikacyjnych nie wykonywać takich czynności, jak:

 1. Rejestrowanie nazw i/lub stosowanie nazw i symboli klanów, które mogą wywołać nieporozumienia lub wskazywać na WN lub ich wspólników, które są związane z organizacjami i/lub nazizmem, które naruszają prawo kraju pobytu użytkownika bądź prawo międzynarodowe, jak również używanie symboli, oznaczeń, skrótów (SS) oraz stylizacji (55) związanych z nazizmem;
 2. Podawanie się za osoby lub podmioty, w tym bez ograniczeń za pracowników, przedstawicieli lub agentów reprezentujących Grę lub WN (lub też pracowników, przedstawicieli lub agentów oddziałów, licencjodawców i licencjobiorców WN); za prowadzącego, moderatora lub gospodarza forum, a także twierdzenie niezgodnie z prawdą lub w inny sposób fałszywie poświadczanie związku z daną osobą lub podmiotem.
 3. Przekazywanie lub ułatwianie przekazywania wszelkich treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, nieuprzejme, zawierają pogróżki, są obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, naruszające dobre imię, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, które mogą naruszać prawo do prywatności lub wizerunku danej osoby, wyrażają nienawiść bądź są niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym; 
 4. Przekazywanie wszelkich treści użytkownika, do funkcji komunikacyjnych WN ujawniających prywatne informacje o użytkowniku lub innych osobach; 
 5. Przekazywanie lub ułatwianie przekazywania wszelkich treści na adres email, adres komunikatora internetowego lub inny adres, który nie należy do użytkownika lub na korzystanie z którego użytkownik nie ma wyraźnego zezwolenia, bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia takiej osoby bądź podmiotu;
 6. Zniesławiania i wprowadzania w błąd personelu WN. Personel WN ma być tak bezstronny, jak to tylko możliwe. Jeśli istnieje problem związany z pracą personelu WN, gracze powinni przesłać raport do Działu Wsparcia Technicznego, aby umożliwić zbadanie danego problemu. Otwarte obrażanie lub wprowadzanie w błąd personelu WN, ukrywanie przed nim informacji, jak również zaprzeczanie jego słowom, działaniom i decyzjom może pociągać za sobą różnego rodzaju kary, zależnie od sytuacji. Wykroczenia należące do tej kategorii są dokładnie analizowane przed wymierzeniem kary; 
 7. Przekazywanie niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych lub innych materiałów mających na celu pozyskanie klienta. Reklamowanie może obejmować bez ograniczeń wielokrotne umieszczanie odsyłaczy do stron internetowych przy wykorzystaniu metod porozumiewania się stosowanych w Grze. Za reklamę mogą zostać także uznane odsyłacze do stron, obrazów i/lub filmów, a także do firm i organizacji lub stron internetowych niezwiązanych bezpośrednio z WN ani z Grą i w związku z tym są one zakazane. Rozmowy o innych grach wojennych są dozwolone, ale wszelkie przejawy reklamowania gier producentów innych niż WN nie będą tolerowane;
 8. Oszustwa i hakerstwo. Nie toleruje się żadnego rodzaju oszustwa ani hakerstwa, stwierdzonych w wyniku naszej analizy wyników gracza; Informacje dotyczące hakera, w tym adres IP jego komputera, będą zachowane na przyszłość oraz do celów przyszłego śledztwa. Przez korzystanie z Gry użytkownik zgadza się niezwłocznie zgłaszać personelowi WN istnienie wszelkich znanych mu narzędzi hakerskich, które mogą uszkodzić stronę lub Grę, w celu prowadzenia dalszego śledztwa;
 9. Przekazywanie lub ułatwianie przekazywania wszelkich treści zawierających wirusy, uszkodzone dane, konia trojańskiego, boty, rejestratora naciśnięć klawiszy, robaki, bomby zegarowe, roboty anulujące wiadomości lub inne procedury programowania, które mają na celu lub powodują uszkodzenia, zakłócają działanie, podstępnie przechwytują, wydobywają lub przywłaszczają system, dane bądź prywatne informacje;
 10. Stosowanie funkcji komunikacyjnych WN w sposób, który wpływa niekorzystnie na dostęp innych użytkowników do zasobów WN (np. nadmierny "krzyk" (pisanie z włączonym klawiszem Caps Lock), zalewanie (nieustanne publikowanie tych samych tekstów) lub osadzanie zbyt dużych obrazów, spamowanie, trolowanie lub generowanie obraźliwych wiadomości;
 11. Rozmawianie na kontrowersyjne tematy społeczne, religijne czy polityczne oraz przedstawianie postaci ze świata polityki lub religii w negatywnym świetle. 
 12. Omawianie kontrowersyjnych problemów lub działań, które naruszają prawo międzynarodowe bądź prawo kraju właściwego graczowi;
 13. Modyfikowanie plików, na których modyfikację użytkownicy nie mają zezwolenia WN; Korzystanie z materiałów, które stanowią przedmiot praw dowolnej osoby lub podmiotu, bez wyraźnego zezwolenia właściciela takich praw jest zakazane i spowoduje zamknięcie konta oraz może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej;
 14. Wykorzystywanie błędów w projekcie, funkcji które nie są dokumentowane i/lub usterek w celu uzyskania dostępu, który inaczej nie byłby możliwy lub aby zyskać przewagę konkurencyjną; 
 15. Programowanie w trybie "reverse engineering", dekompilacja lub dezasemblacja Gry czy innych usług, w całości lub części.
 16. Sprzedawanie, kupowanie, oddawanie w charakterze prezentu lub wymiana Kont albo informacji o Kontach. Takie działania są zabronione w każdej formie i mogą być podstawą do zerwania Umowy pomiędzy właścicielem Konta oraz firmą (według wyłącznego uznania Zarządzającego).
  Co więcej, wszystkie sytuacje sporne (jak również te, o których wspomniano powyżej) są w pełni badane przez Zarządzającego, którego decyzje są ostateczne i nieodwracalne (włączając w to między innymi: zwrócenie Konta osobie je rejestrującej, skasowanie Konta, dowolna rekompensata pieniężna oraz jej jakościowe i ilościowe ekwiwalenty, itp.).

D. Zgłaszanie naruszeń

Wszelkie naruszenia powyższych zasad i warunków prosimy zgłaszać do Działu Wsparcia Technicznego. Mile widziane będą załączone zrzuty ekranowe i/lub nagrania.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Użytkownik ponosi pełne ryzyko i koszty związane z dostępem do Gry i korzystaniem z niej. Informujemy, iż ani materiały ani treści należące do osób trzecich nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone w całości ani częściowo przez WN ani w imieniu WN, a co za tym idzie treści audiowizualne i związane z nimi informacje i dane mogą zawierać nieścisłości, błędy typograficzne bądź błędy innego rodzaju. WN nie składa żadnych zapewnień ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Gry, materiałów, treści należących do osób trzecich i/lub innych materiałów będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym bez ograniczeń żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących dokładności czy aktualności materiałów lub treści należących do osób trzecich, znajdujących się na stronie internetowej lub wyświetlanych w inny sposób jako część strony internetowej. WN nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy lub braki dotyczące Gry, materiałów czy treści należących do osób trzecich, zarówno dostarczonych przez WN lub ich licencjodawców czy inne osoby trzecie jak i pochodzących z innych źródeł.

WN, DOSTAWCY WN, ANI ŻADNE OSOBY CZY PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W POWSTAWANIE, PRODUKCJĘ LUB DYSTRYBUCJĘ TREŚCI LUB USŁUG STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ GRY, ANI ŻADEN Z ICH CZŁONKÓW ZARZĄDU/DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI (ZWANYCH ŁĄCZNIE "OSOBAMI ZWIĄZANYMI Z WN") NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI, ŻE GRA BEDZIE DZIAŁAĆ BEZ PRZERW I BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW; NIE UDZIELAJĄ TEŻ ŻADNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z WYNIKAMI, JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ KORZYSTAJĄC Z GRY, ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, JAKOŚCI LUB TREŚCI WSZELKICH INFORMACJI, USŁUG BĄDŹ ARTYKUŁÓW HANDLOWYCH, DOSTARCZANYCH WRAZ Z GRĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM GRY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKICH FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH WN.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA ZARÓWNO GRA JAK I WSZELKIE INFORMACJE, TREŚCI I USŁUGI STANOWIĄCE JEJ CZĘŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH. OSOBY ZWIĄZANE Z WN WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI ORAZ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, INNYCH NIŻ GWARANCJE, KTÓRYCH WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIE ANI ZMIANY NIE SĄ MOŻLIWE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z GRY.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. WN, JEGO SPÓŁKA DOMINUJĄCA, PODMIOTY STOWARZYSZONE CZY JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY WYNIKAJĄCE Z GRY LUB Z KORZYSTANIA Z NIEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, PRZESTÓJ W PRACY, AWARIĘ LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA ORAZ WSZELKIE INNE STRATY LUB SZKODY. DODATKOWO, WN, JEGO SPÓŁKA DOMINUJĄCA, PODMIOTY STOWARZYSZONE CZY JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY ZWIĄZANE Z POSTACIAMI NALEŻĄCYMI DO GRACZY, WIRTUALNYMI TOWARAMI LUB WALUTAMI, KONTAMI, STATYSTYKAMI LUB RANKINGAMI UŻYTKOWNIKÓW ANI INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI W PROFILU I ZAPISANYMI W GRZE LUB USŁUDZE. WN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZERWY W DOSTAWIE USŁUG, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA ZAKŁÓCENIA W ISP (INTELIGENTNYM PRZETWARZANIU SYGNAŁÓW), AWARIE OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU ANI ZA WSZELKIE INNE ZDARZENIA, KTÓRYCH SKUTKIEM MOŻE BYĆ UTRATA DANYCH BĄDŹ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE USŁUG. WN W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE BĄDŹ WTÓRNE. 
 2. OSOBY ZWIĄZANE Z WN NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA DOKŁADNOŚĆ ANI RZETELNOŚC OPINII, RAD ANI OŚWIADCZEŃ, JAK RÓWNIEŻ ZA OBRAŹLIWE, OSZCZERCZE, OBSCENICZNE I NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIA I TEKSTY UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA WSZELKIE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE STRONY INTERNETOWEJ WN, PRZEZ OSOBY INNE NIŻ UPOWAŻNIENI PRACOWNICY WN DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE SWOICH OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, ORAZ NIE ZATWIERDZA ANI NIE POPIERA ICH. W ŻADNYM WYPADKU WN, DOSTAWCY WN, ANI ŻADNE OSOBY CZY PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W POWSTAWANIE, PRODUKCJĘ LUB DYSTRYBUCJĘ TREŚCI LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ, ANI ŻADEN Z ICH CZŁONKÓW ZARZĄDU/DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY POWSTAŁE W WYNIKU POLEGANIA UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB UMIESZCZONYCH NA NIEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH WN. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB UZYTECZNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, RAD I INNYCH TREŚCI UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA POŚREDNICTWEM WSZELKICH FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH WN. PROSIMY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTAMI W ZWIĄZKU Z OCENĄ POSZCZEGÓLNYCH INFORMACJI, RAD, OPINII I INNYCH TREŚCI. 

12. Środki prawne wynikające z zasad słuszności ("Equity")

Użytkownik niniejszym zgadza się, iż gdyby egzekwowanie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie było możliwe, WN poniósłby niepowetowane straty, i w związku z tym użytkownik zgadza się, iż WN przysługują odpowiednie środki prawne wynikające z zasad słuszności (ang. equity) w odniesieniu do naruszeń postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej (bez konieczności wnoszenia kaucji, innego rodzaju zabezpieczenia ani potwierdzenia wystąpienia szkód), stanowiące uzupełnienie wszelkich innych środków prawnych, jakie mogą przysługiwać WN na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wszczęcia przez którąkolwiek ze stron postępowania sądowego w związku z niniejszą Umową Licencyjną, stronie wygrywającej daną sprawę przysługuje prawo żądania od strony przeciwnej zwrotu wszelkich kosztów, kosztów zastępstwa procesowego/adwokackich i innych wydatków poniesionych w postępowaniu przez stronę wygrywającą.

13. Poprawki

WN zastrzega sobie prawo do wprowadzania, według własnego uznania, zmian i modyfikacji oraz do rozszerzania, uzupełniania lub usuwania dowolnych warunków i postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przy aktualizacji Klienta Gry; po wcześniejszym powiadomieniu poprawki wchodzą w życie w następujący sposób: WN umieści poprawioną wersję niniejszej Umowy Licencyjnej na stronie internetowej gry "World of Tanks" oraz może dostarczyć inne powiadomienia, według własnego uznania. Jeśli jakiekolwiek zmiany, które zostaną wprowadzone do niniejszej Umowy są nie do przyjęcia lub wykluczają możliwość dalszego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę zgodnie z powyższym punktem 6. Zainstalowanie i korzystanie z aktualizacji lub zmian wprowadzonych do Gry przez WN bądź dalsze korzystanie z Gry po umieszczeniu zawiadomienia o wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy będzie traktowane jako zgoda na wszelkie wprowadzone zmiany. WN może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Gry. WN może także wprowadzić ograniczenia niektórych funkcji lub ograniczyć dostęp użytkownika do elementów Gry bądź do całej Gry, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik nie ma prawa czerpać korzyści finansowych ani korzyści innego rodzaju z żadnej funkcji ani z treści zawartych w Grze.

14. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

A. Nieformalne negocjacje 

Aby przyspieszyć rozwiązanie sporu i zmniejszyć koszty prowadzenia sporów i dochodzenia roszczeń, związanych z niniejszą Umową Licencyjną ("Spór"), zarówno użytkownik jak i WN zgadzają się na podejmowanie początkowo prób rozwiązywania wszelkich Sporów (z wyłączeniem Sporów wyszczególnionych poniżej) na drodze nieformalnych negocjacji, co najmniej 30 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego lub sądowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się od pisemnego powiadomienia jednej strony przez drugą. WN prześle swoje powiadomienie na adres, na który wystawiane są rachunki użytkownika oraz prześle pocztą elektroniczną kopię powiadomienia na posiadany adres email użytkownika. Użytkownik prześle takie powiadomienie na adres: Wargaming.net LLP, Office 415, 60 Cannon Street, Londyn, EC4N 6NP, Wielka Brytania, zaś kopię do Działu Wsparcia Technicznego.

B. Wiążący arbitraż 

Jeśli użytkownik i WN nie są w stanie rozstrzygnąć sporu przez nieformalne negocjacje, dowolna ze stron może zdecydować się na ostateczne rozwiązanie Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie wyłączonych poniżej) na drodze wiążącego arbitrażu. Wybór arbitrażu przez jedną ze stron będzie ostateczny i wiążący dla strony przeciwnej. UŻYTKOWNIK MA ŚWIADOMOŚĆ, IŻ W PRZYPADKU BRAKU TEGO ZAPISU PRZYSŁUGIWAŁOBY MU PRAWO DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. Postępowanie arbitrażowe będzie rozpoczęte i prowadzone zgodnie z właściwością sądów brytyjskich. Arbitraż można prowadzić osobiście, przez składanie dokumentów, telefonicznie bądź przez internet. Arbiter wyda swoją decyzję na piśmie, ale nie ma obowiązku przedstawienia uzasadnienia decyzji, chyba, że jedna ze stron wyraźnie tego zażąda. Arbiter musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w przeciwnym razie wszelkie jego wyroki i postanowienia mogą zostać zaskarżone. Zarówno użytkownik jak i WN mogą wszcząć postępowanie sądowe w celu uzyskania nakazu arbitrażu, zawieszenia toczącego się postępowania arbitrażowego lub zatwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania wyroku zasądzającego odszkodowanie przyznane w kwestii decyzji [wyroku, rozstrzygnięcia, postanowienia] przez arbitra, chyba, że niniejsza Umowa Licencyjna stanowi inaczej.

C. Ograniczenia 

Użytkownik oraz WN zgadzają się, aby arbitraż ograniczał się do Sporów pomiędzy WN i użytkownikiem. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo (1) jedno postępowanie arbitrażowe nie może być połączone z innym postępowaniem arbitrażowym, (2) żadne prawo ani instytucja nie zezwala na rozstrzyganie sporów na drodze postępowania zbiorowego lub postępowania, którego procedury są właściwe dla pozwów zbiorowych, oraz (3) żadne prawo ani instytucja nie zezwala na wnoszenie o rozstrzygnięcie sporu na mocy domniemanego upoważnienia ogółu lub innych osób.

D. Wyjątki dotyczące nieformalnych negocjacji i arbitrażu 

Użytkownik oraz WN zgadzają się, iż powyższe postanowienia dotyczące nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu nie obejmują następujących rodzajów sporów: (1) Spory mające na celu egzekwowanie bądź ochronę wszelkich praw własności intelektualnej należących do WN lub do użytkownika, lub też dotyczące ważności takich praw, (2) Spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego korzystania, bądź Spory z nich wynikające; oraz (3) wszelkie roszczenia o wydanie zarządzeń tymczasowych.

15. Inne postanowienia

Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami odnośnie przedmiotu niniejszej umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia dokonane w formie ustnej bądź pisemnej, zastrzegając jednocześnie, iż niniejsza umowa współistnieje z Warunkami Korzystania z Usług i nie zastępuje ich. Jeśli postanowienia niniejszej umowy są sprzeczne z Warunkami Korzystania z Usług, obowiązują odpowiednie zapisy Warunków Korzystania z Usług. Postanowienia zawarte w artykułach 4(A), 5, 9-11, 13 oraz 14 zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niemożliwe do spełnienia, zostanie ono wyłączone z umowy, zaś pozostałe postanowienia będą w pełni obowiązujące.

UWAGA! Polska wersja Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) nie jest wiążąca w świetle prawa i jest rozprowadzana jedynie w celach informacyjnych, wyłącznie dla wygody polskich użytkowników gry World of Tanks. Wiążąca Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA) znajduje się pod adresem http://worldoftanks.eu/user_agreement.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej wiążącej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA), rozumiem ją i mam świadomość, że klikając „Zgadzam się" lub instalując Klienta Gry zgadzam się na przestrzeganie zasad i warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.

Zamknij