Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Kalendář událostí eSportu na leden

Rok 2014 bude pro všechny fanoušky eSportù hry World of Tanks skvìlým rokem. Možná se divíte, proè jsme z akcí tohoto mìsíce tak nadšení. Tak jo, asi je prostì èas ukázat vám, co jsme si pro vás pøipravili!

Mìsíc zaène turnajem Easy 8 Company Series a jako extra specialitku jsme upravili vzhled medaile, kterou dostanete za vítìzství v tomto turnaji. Pozdìji pøijde na øadu finále tøetí sezóny evropské ligy Wargaming. Sledujte ty nejlepší evropské týmy, jak spolu po dva dny zápasí o to, kdo získá titul evropského titána. Team Dignitas právì vyhráli World Cyber Games, takže budou urèitì tvrdým oøíškem. Budou naše evropské týmy schopné prosadit se proti svìtovému šampiónovi? Bude to urèitì podívaná, kterou si nesmíte nechat ujít!

Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota Nedìle
30 31 1 2 3 4 5
Registrace do turnaje Easy 8 Company
3 proti 3 Series

3 proti 3
a 7 proti 7
    Funcup 3 proti 3


Go4WoT
6 7 8 9 10 11 12
E8:CS Registrace
Funcup 3 proti 3

  Go4WoT
3 proti 3 Series + A-Series 7 proti 7
  3 proti 3
a 7 proti 7
13 14 15 16 17 18 19
3 proti 3 Series + A-Series 7 proti 7
Živý pøenos E8:CS 3 proti 3
a 7 proti 7
WGL EU S3: Informace o lístcích
Funcup 3 proti 3


Go4WoT
20 21 22 23 24 25 26

Finále tøetí sezóny evropské ligy Wargaming.net
3 proti 3 Series + A-Series 7 proti 7       3 proti 3
a 7 proti 7

   Funcup 3 proti 3          Go4WoT
27 28 29 30 31 1 2
3 proti 3 Series + A-Series 7 proti 7

3 proti 3
a 7 proti 7


Funcup 3 proti 3


Go4WoT
Funcup 5 proti 5 – Registrace

 

Turnaje spoleènosti Wargaming:

Finále tøetí sezóny evropské ligy Wargaming.net: Kvalifikace je za námi a šest nejlepších týmù z Evropy se pøipravuje na cestu do Polska, kde probìhne offline finále. Nikdo se nebojí zimy a všichni doufají v drtivé vítìzství. Díky hlavní výhøe 50 000 EUR pro vítìze a obrovskému celkovému souètu výher 100 000 EUR si každý tým chce aspoò kousek urvat. Díky našemu pøenosu se podívejte se na profíky, jak bojují o peníze, nebo se pøijeïte za námi podívat na offline finále.

Easy 8 Company Series: Další opakování velkého turnaje pro 8. úroveò je zpìt. Pøidejte se do turnaje s pøáteli, lidmi z klanu nebo prostì náhodnì nabranými spoluhráèi, a vyhrajte hordy zlaákù.

Funcup 5 proti 5: Další kolo Funcupu pøichází! Testujeme další herní režimy a naše turnajové nástroje a chceme vám pøinést pravidelnou dávku zábavy a zlaákù! Pøipravte svá vozidla 5. úrovnì na poøádnou mlátièku!

 

Turnaje ESL:

Go4WoT: Pravidelný týdenní turnaj 7 proti 7 organizovaný ESL stále pokraèuje. Pøipojte se spoleènì s pøáteli a vyhrajte zlaáky, tanky a skuteèné peníze.

3 proti 3 Series – V tomto turnaji mùžete hrát každý týden od pondìlí do ètvrtka a v nedìli. Jedná se o stejné dny, kdy mùžete také hrát již velmi dobøe známý turnaj A-Series. Najdìte si dva spolubojovníky a zaènìte stoupat po žebøíèku. Vyhrajte nejen slávu a uznání, ale také hromady zlaákù.

7 proti 7 A-Series: Milovaná A-Series se vrací s první zábavnou sezónou („Fun Season“). To znamená, že tato sezóna vás nebude kvalifikovat na další sezónu evropské ligy Wargaming.net. Kromì toho ale všechno zùstává stejné a my doufáme, že si užijete spoustu zábavy pøi dobývání pøedních míst žebøíèku.

 

Co je v roce 2014 nového?

Dávejte pozor na novinky o tom, co se v roce 2014 u ESL zmìní. Od vzrušujících vyøazovacích turnajù po celé série, mají pro vás pøipraveno úplnì všechno.


Chcete-li zùstat v obraze o eSportovních událostech kolem World of Tanks, sledujte nás na .

Zavřít