UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 25.12.2014

1. O Umowie licencyjnej użytkownika końcowego

 1. Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (lub „EULA”) reguluje Twoje relacje ze spółką Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr („Wargaming”, „my”, „nasz” i „nas”) w odniesieniu do naszej gry „World of Tanks” („Gra”).
 2. Niniejsza umowa EULA zawiera zasady i wytyczne dotyczące korzystania przez Ciebie z Gry („Zasady gry”). Zasady gry są określone na stronie http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/forum-29/announcement-26-world-of-tanks-game-rules/ i stanowią część niniejszej umowy EULA.

2. Niniejsza umowa EULA i Ty

 1. JJeżeli masz mniej niż 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszej umowy EULA w Twoim imieniu. Jeżeli nie jesteś pełnoletni/a, nie wolno Ci korzystać z Gry ani mieć do niej dostępu bez nadzoru rodzica lub opiekuna.
 2. Poprzez proces instalacji Gry (jeżeli dotyczy) lub korzystanie z Gry wyrażasz zgodę na warunki niniejszej umowy EULA, w tym Zasady gry. Jeżeli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej umowy EULA lub Zasady gry, nie powinieneś/powinnaś podejmować prób instalacji lub korzystania z Gry.

3. Warunki świadczenia usług oraz
Polityka prywatności i plików cookie

Potwierdzasz, że w ramach procesu zakładania konta Wargaming („Konto”) przeczytałeś/aś nasze Warunki świadczenia usług oraz naszą Politykę prywatności oraz plików cookie i wyrażasz na nie zgodę.

4. Zmiany niniejszej umowy EULA i Zasad gry

 1. Okresowo możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian do niniejszej umowy EULA z ważnych przyczyn, na przykład w celu uwzględnienia nowych funkcji i funkcjonalności w Grze lub w związku ze zmianami w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej umowy EULA, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja niniejszej umowy EULA będzie dostępna na stronach internetowych firmy Wargaming („Strony internetowe”). Proszę upewnij się za każdym razem, kiedy korzystasz z Gry, czy nie pojawiła się aktualizacja  niniejszej umowy EULA. Zmiany postanowień niniejszej umowy EULA nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.
 2. Okresowo możemy być również zmuszeni do zmiany Zasad gry z ważnych przyczyn, na przykład w celu rozwiązania problemu, który może pojawić się w Grze lub sposobie grania, i upewnienia się, że Gra nadal jest atrakcyjna dla wszystkich użytkowników. W przypadku wprowadzenia zmian do Zasad gry, nie później niż 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja Zasad gry będzie dostępna na Stronach internetowych. Zmiany Zasad gry nie naruszają Twoich nabytych praw i nie mają mocy wstecznej.

5. Korzystanie z Gry

 1. W zamian za Twoją akceptację niniejszej umowy EULA, udzielamy Ci osobistego prawa (zwanego „licencją”) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy EULA na pobieranie, instalowanie i granie w Grę.
 2. Niniejsza licencja ma charakter:
  1. niewyłączny” (co oznacza, że tej samej i podobnej licencji podobnej możemy udzielać również innym osobom),
  2. odwołalny” (co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w określonych okolicznościach, które zostały wyjaśnione poniżej),
  3. osobisty” (co oznacza, że nie możesz korzystać z Gry w jakimkolwiek celu komercyjnym),
  4. nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja zostaje udzielona wyłącznie na Twój użytek i że nie możesz przenosić niniejszej licencji ani udzielać sublicencji jakiejkolwiek innej osobie na jakiekolwiek prawa, które przyznajemy Tobie), oraz
  5. ograniczony” (co oznacza, że możesz wykorzystać Grę wyłącznie w celach określonych w niniejszej umowie EULA), i
  6. zzależny od przestrzegania przez Ciebie niniejszej umowy EULA.

6. Wymagania techniczne

Do korzystania z Gry wymagany jest określony sprzęt, oprogramowanie i możliwości (w tym odpowiednie łącze internetowe).

7. Łatki (patches), aktualizacje i zmiany

Okresowo możemy być zmuszeni do wdrażania lub dostarczania łatek (patches), aktualizacji, dodatkowych treść lub innych modyfikacji Gry (na przykład w celu poprawienia grywalności (gameplay) online, dodania nowych funkcji lub usunięcia błędów oprogramowania). Niniejszym akceptujesz, przyznajesz i rozumiesz, że stale pracujemy nad dalszym rozwojem Gry i Usług, poprawiamy, wprowadzamy nowe wersje (upgrades) i aktualizacje grafiki, funkcjonalności, grywalności (gameplay) jak również jakiejkolwiek innej Treści Gry, w celu zwiększenia Twojej satysfakcji z korzystania z Gry.

8. Własność intelektualna

 1. Gra, w tym kod, grafika, sposób działania gry, interfejs użytkownika, zawartość audio i inna zawartość, zawiera informacje zastrzeżone oraz materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami, w szczególności prawami własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie informacje zastrzeżone oraz materiały są naszą własnością lub że posiadamy licencje do nich i że nie wolno Ci ich używać bez uzyskania naszej zgody.
 2. „Wargaming” oraz „World of Tanks” i ich logo stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Wargaming. Nie wolno Ci wykorzystywać ani prezentować takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

9. Zasady gry

 1. Zasady gry określają oczekiwane przez nas zachowania podczas grania w Grę. Przed rozpoczęciem Gry uważnie przeczytaj Zasady gry. Pamiętaj, że „odgrywanie roli” (role-playing) nie jest wytłumaczeniem dla nieprzestrzegania Zasad gry.
 2. Jeżeli dopuścisz się istotnego naruszenia Zasad gry, możemy, wedle naszego rozsądnego uznania i zależnie od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących czynności:
  1. zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez krótki okres czasu,
  2. zawieszenie Twojego dostępu do funkcjonalności „czat w grze” w Grze przez dłuższy okres czasu, oraz
  3. zawieszenie lub zlikwidowanie Twojego Konta zgodnie z Warunkami świadczenia usług.
   Jeżeli popełniłeś naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć, nie jest ono rażące, a okoliczności nam na to pozwalają, otrzymasz od nas pisemne zawiadomienie (np. e-mail, fax, list) o takim zamknięciu Konta 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej, abyś miał/a możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu. Jeżeli zawiesimy Twoje Konto, w okresie tego zawieszenia nie będziesz miał/a dostępu do Konta ani do Usług. Jeżeli zamkniemy Twoje Konto, nigdy nie będziesz miał/a dostępu do Konta i możemy również zabronić Ci dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.
 3. Jeżeli zawiesimy Twój dostęp do funkcji „czat w grze”, w czasie trwania tego zawieszenia będziesz mógł/mogła grać w Grę i czytać wiadomości innych graczy na „czacie w grze”, lecz nie będziesz mógł/mogła brać w nim udziału.
 4. Jeżeli stwierdzisz, że inny użytkownik narusza którąkolwiek z Zasad gry, zgłoś proszę ten fakt firmie Wargaming używając funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w Grze, jeżeli są one dostępne, lub skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

10. Ostrzeżenie dotyczące padaczki

Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

11. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Gry

 1. Zapewniamy, że mamy prawo do zawarcia niniejszej umowy EULA i udzielenia Ci licencji na korzystanie z Gry jak wskazano w punkcie 5 (KORZYSTANIE Z GRY).
 2. Ponosimy odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody wyrządzone przez nas umyślnie, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych wykonawców, lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. W odniesieniu do nabywanych przez Ciebie towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej w punkcie 11.2, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub wyznaczonych przedstawicieli.
 4. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z naszej strony zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

12. Obowiązujące prawo i właściwość sądów

 1. Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy, ich przedmiotu lub treści i z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. Jeżeli prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania nie stanowi inaczej, wszelkie wspomniane wyżej spory zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.

13. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza umowa EULA reguluje nasze relacje z Tobą. Nie jest ona podstawą jakichkolwiek praw dla jakichkolwiek innych osób, chyba że co innego wynika wyraźnie z treści niniejszej Umowy EULA.
 2. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA uznana zostanie za niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek jej innej części. Wspólnie z Tobą zobowiązujemy się interpretować pozostałą część niniejszej umowy EULA w sposób odzwierciedlający w możliwie największym zakresie Twoje i nasze intencje w związku z niniejszą umową EULA.
 3. Jeżeli Ty lub my nie skorzystamy (lub opóźnimy korzystanie) z jakiegokolwiek prawa należnego Tobie lub nam na mocy niniejszej umowy EULA, taki brak korzystania lub opóźnienie nie oznacza utraty takiego prawa. Jeżeli Ty lub my skorzystamy z tego prawa tylko częściowo lub jednorazowo, nie uniemożliwia to Tobie bądź nam ponownego skorzystania z niego w przyszłości.

14. Brak naruszenia praw konsumentów

Postanowienia niniejszej Umowy EULA nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

15. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszej umowy EULA skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.